Sağlık Bakanlığının 17.5.2017 tarihli ve 2274 sayılı yazı eki olarak yürürlüğe konulan Vakıf Yükseköğretim Kurumları ile Özel Hastanelerin İşbirliğine İlişkin Usul ve Esasların “Hastanenin kapasitesi ve standartları” başlıklı 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendi iptal edildi. Mahkeme, öğretim görevlilerinin hastanede görevlendirilmesinde rektörün sahip olduğu yetkinin yasaya aykırı olarak kaldırılmasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi. 

3359 sayılı Kanunun ek-15. Maddesine göre işbirliği yapılan özel hastanelerde fiilen görev yapacak olan üniversite öğretim elemanlarının ilgili dekan ve hastane yöneticisinin talebi üzerine rektör tarafından görevlendirilmeleri gerektiği belirlenmiştir. Dava konusu düzenlemede ise yasa ile öngörülen usulden ayrılarak her uzmanlık eğitim programı için ilgili dalın çekirdek müfredatındaki eğitim standardını sağlayacak asgari sayıda öğretim üyesinin Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile üniversite tarafından görevlendirileceği yönünde hüküm bulunmaktaydı. Düzenlemenin öğretim elemanlarının görevlendirilmesi konusunda 3359 sayılı Kanunun ek-15. Maddesine aykırılık oluşturması nedeniyle Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen iptal kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından onanarak kesinleşti.

Karar metni için tıklayın.