Bilindiği gibi 15 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 5 nolu Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK), “tüm kamu kurum ve kuruluşları, sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluş, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapma” yetkisine, idari soruşturma da eklenmişti.

Ayrıca bu kararname ile emek ve meslek örgütlerinin özerk-demokratik yapısına açıkça müdahale edilmiş, Anayasa’ya, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin kuruluş kanunlarına, sendikalar kanununa ve ILO sözleşmelerine aykırı bir şekilde DDK’ye bu kuruluşların yöneticilerini görevden alma yetkisi verilmiş, kurulun “inceleme ve denetim” işlevi aşılarak, bir tür yargı kurumu olarak cezai yetki kullanması sağlanmıştı.

O dönem emek ve meslek örgütleri olarak böylesi bir düzenlemenin, Cumhurbaşkanına bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nun “inceleme ve denetim” işlevini aştığını, kurulun yargının yerine geçtiğini, emek ve meslek örgütlerini kendi özel ve keyfi “ceza hukukuna!” tabi kılmaya çalıştığını ve asla kabul etmediğimizi kamuoyuyla paylaşmıştık.

Yapılması gereken bu demokrasi ayıbının düzeltilmesi iken 20 Ağustos 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile Devlet Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkilerinin sınırları daha da genişletilmiş, kararname kapsamındaki kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştirakleri de Devlet Denetleme Kurulu’nun yetki alanına dahil edilmiştir.

Güçler ayrılığı esasına dayalı parlamenter rejimin ortadan kaldırılarak tek adam rejimine geçildiği günden bu yana, ülkemiz parlamentoda tartışılarak kabul edilen yasalar yoluyla değil, gece yarısı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yönetiliyor.

Ülkenin idari yapısı, devlet ciddiyeti ve kamu yönetimi anlayışıyla bağdaşmayacak biçimde, tek kişinin kararlarıyla bir gecede değiştiriliyor. Bir kararname ile yapılan düzenlemenin, bir sonrakiyle ortadan kaldırıldığı bir yapboz düzeni içinde yaşıyoruz.

Yayımlanan her kararname demokrasi ve hukuk devleti anlayışını daha fazla aşındırarak tek adam rejiminin gücünü artırmayı hedefliyor.

Bir kez daha uyarıyoruz.

Devlet Denetleme Kurulu hem kuruluşu hem de yetkileri bakımında anayasal hukuk devleti anlayışıyla hiçbir biçimde bağdaşmamaktadır. Hukukun üstünlüğü ilkesini yok saymaktadır. Başta emek ve meslek örgütleri olmak üzere tüm demokratik kitle örgütleri yasada yer almayan keyfi bir ceza hukukuna tabi kılmaktadır. Bu durum anayasaya, yasalara ve uluslararası sözleşmelere açık biçimde aykırıdır.

Meslek birliklerini, sendikal örgütleri ve demokratik kamuoyunu baskı altına alarak susturmayı hedefleyen bu hukuk dışı uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.

Anayasal hak ve özgürlüklerimizi sınırlandırmaya yönelik adımlar ve tek adam rejiminin baskıcı yapısını güçlendiren tüm düzenlemeler geri çekilmelidir.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Tabipleri Birliği