Türkiye Psikiyatri Derneği'nin (TPD) önceki dönem Genel Başkanı Doç. Dr. Koray Başar’ın 4 Temmuz 2022 günü organize bir grup tarafından planlı bir fiziksel saldırıya uğraması üzerine sağlık emek-meslek örgütleri, 6 Temmuz 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’nde (TTB) bir basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasının açılış konuşmasını yapan TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Dr. Koray Başar’ın medya ve sosyal medyada hedef gösterilmesi sonrası organize bir saldırıya uğradığını söyledi. Açıklamada düzenleyici ve destekçi kurum temsilcileri kısa sözler aldı.

TTB UDEK adına Dr. İrem Yıldız, tüm toplumu koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin barış içinde, bilimin ve vicdanın yol göstericiliğinde sürdürmeye kararlı olduklarını, hak savunuculuğu görevini her ortamda yürüteceklerini söyledi. Yıldız, uzmanlık dernekleri olarak Dr. Koray Başar’a yönelik saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, geçen hafta bir eğitim araştırma hastanesinde, dün de bir aile sağlığı merkezinde sağlıkta şiddet olayları yaşandığına dikkat çekti. Baytemür, “Şiddeti yaratanlar bilsin ki; birkaç gün önce Selçuk Üniversitesi’nde ışıkların ve perdenin kapatılmasına rağmen Hekimlik Andı’nı içen genç meslektaşlarımız gibi, hekimler tarihin hiçbir döneminde biat etmemiştir, etmeyecektir” diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Başaran Demir, Dr. Koray Başar’a yönelik şiddetin tekil ve tesadüfi olmadığını, ileri ve geri arasındaki mücadelenin bir yansıması olduğunu vurguladı. On yıllardır bu topraklarda aydınlara, bilim insanlarına, sanatçılara, hekimlere, insan hakları savunucularına, azınlıklara yönelen şiddete atıf yapan Demir, tüm bu saldırılara karşı daha fazla kenetleneceklerini dile getirdi.

Psikiyatri Hemşireleri Derneği Dr. Fatma Öz, bilimsel ve etik değerler ışığında, insanları ötekileştirmeden, Hekimlik Andı doğrultusunda yaptıkları hizmetin göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti. Öz de, saldırılara karşı bir arada durmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği’nden Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu, hekimlik ilkelerinden, halk sağlığından ve insan hak savunuculuğundan vazgeçmeden görevlerini yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

SES Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım, sağlıkta şiddete karşı yıllarca mücadele ettiklerini ancak bugün gelinen noktada şiddetin, hekimlerin çalışma ilkelerini değiştirmeye yöneldiğini vurguladı. Yıldırım, “Yaratmak istediğiniz karanlığa teslim olmayacağız. Mücadelemizi daha da büyüterek sürdüreceğiz” dedi.

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, bu dönemde ortak mücadelenin önemine dikkat çekti ve Dr. Koray Başar’a yönelik saldırının aydınlatılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Türk Psikologlar Derneği Ankara Şubesi’nden Melike Küçükpınar, ayrımcılığa karşı özveriyle mücadele eden Dr. Koray Başar’a yönelik saldırının aynı zamanda iyi hekimlik değerlerine, etiğe, sağlık çalışanlarının güvenliğine ve hasta haklarına yönelik olduğunu belirtti.

HASUDER Yönetim Kurulu üyesi Dr. Tuğrul Erbaydar, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin adli vaka olarak değerlendirilemeyeceğini, insan haklarını ve sağlık hakkını savundukları için hedef olduklarını ifade etti. Erbaydar, sağlıkta şiddetin bu yeni safhasına karşı çok daha güçlü bir mücadele yürüteceklerini dile getirdi.

Hacettepe Üniversitesi çalışanları adına Sabiha Akdeniz ise “Susmuyoruz, korkmuyoruz, karanlığa dur diyeceğiz” sözleriyle yarın (7 Temmuz) saat 12.30’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Heykel önünde yapılacak basın açıklamasına çağrı yaptı.

TPD Genel Başkanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım tarafından okunan açıklama şöyle:

Hekimlik Değerlerine ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz

Basına ve kamuoyuna,

Bugün burada meslek örgütümüz TTB çatısı altında sendikalar, ruh sağlığı alanında dernekler, tıpta uzmanlık dernekleri, baro, meslek odaları olmak üzere yine bir şiddeti, vandallığı, yok edici kültürü kınamak ama dayanışmak, hakikati savunmak, hekimlik değerlerinin yanında olmak adına toplandık.

Kurulduğundan itibaren ülkemizde psikiyatri mesleğinin niteliğini artırmak yanında ruh sağlığı adına daha sağlıklı ve daha güvenli bir toplum, eşit ve nitelikli ruh sağlığını amaç edinmiş, bilim, etik ve dayanışma ilkeleri ile hizmet vermekte olan Türkiye Psikiyatri Derneği, kıymetli bir mensubuna yapılan saldırı ile 4 Temmuz günü çok üzücü bir olay yaşamıştır.

Herkes için sağlık çabası içindeki bizler herkesin şiddet uygulayabileceği bir iklimde çalışmaya mahkum olduk. Çalışma ortamı ulaşılabilir sağlıktan kolay ulaşılır şiddete evrildi. Tam da bu ortamda amacı eşit ve ulaşılabilir sağlık hizmeti olan, hekimlik değerlerini savunan ve öğreten, derneğimizin bir önceki dönem genel başkanı Doç. Dr. Koray Başar savunduğu ilkeler nedeniyle organize bir grup tarafından planlı bir saldırıya maruz kaldı. Hekim ve bilim insanı sorumluluğuyla gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle meslektaşımızın hedef gösterilmesinin ardından maruz kaldığı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Toplumda ayrımcı bir dilin itibar görmesine üzülerek şahit olmaktayız.

Hekimlik andımızın bir gereği olarak; yas, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin görevimiz ile hastamız arasına girmeyeceğine yemin ettik. Mesleğimizi icra ederken dünya görüşümüz ne olursa olsun bilimin sunduğu güncel bilgileri hastalarımızın yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için kullanacağımızı söyledik. Tehdit ediliyor olsak bile, tıbbi bilgimizi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağımıza söz verdik.

Bu değerler bize Galen’den, Hipokrat’tan, İbn-i Sina’dan aktarılan, hastasına ayrım yapmayan, ıstırabı olanın yanında koşulsuz yer alan, herkes için eşit ve ulaşılabilir sağlık hakkını savunanların, kökü bu topraklara dayanan sağlık mücadelesi ve daha sağlıklı bir dünya sevdasının ürünü.

Hekim Andı’nda yapılan değişiklikle başlayan bu süreç artık hakikati, insani ve hekimlik değerlerini savunan hekimlerin hedef haline getirilmesine dönüştü. Hakikati savunmak sadece bizlerin sorunu olmamalı. Hakikati savunmak, hakikatin yanında yer almak insan olmanın, erdemin, bu topluma sorumluluğu olan herkesin, her kurumun, her devlet kuruluşunun görevidir. Görüşler, bakış açıları hakikat ile çelişebilir ama tam da bu noktada erdem her şeye rağmen hakikatin yanında olabilmektir. Ne mutlu ki bugün burada kurumlar ve insanlar hakikati savunmak adına toplandı, ülkemizin her yerinde hakikati savunabilenler var, hekimliğin, daha sağlıklı ve eşit bir dünyanın savunusunu yapanlar var.

Bu değerleri savunduğu ve mesleğini en doğru şekilde yapmaya çalıştığı için meslektaşımıza yapılan saldırı sağlıkta şiddetin artık sokaklara taştığını, değerlerin de hedef haline geldiğini göstermektedir. Hekimliğin evrensel değerlerini hiçe sayan bu saldırının planlı olması ülkemizin güvenliği ve geleceği açısından çok ciddi bir tehdittir. Böyle bir saldırının yaşanmasından dolayı üzgünüz, öfkeliyiz.

Hekimler olarak, hastalarımızın sağlığı kadar toplumun doğru bilgilere ulaşabilmesini sağlamak ve sağlık hizmetlerin geliştirmek de bizim görevimiz. Ne kadar tehdit ve saldırı altında olursak olalım bizler görevimizin başında olacağız. Bilimselliğimizden, değerlerimizden ve hekim kimliğimizden taviz vermeyeceğiz.

Ancak biliyoruz ki sorumlu devlet kurumları, toplumdaki bu söylemleri, tehditleri, yaklaşımları ve saldırıları engelleyecek tedbirleri almakla, hakikatin yanında yer alan sağlık çalışanlarının güven içinde çalışabilmesi ve yaşayabilmesini sağlamakla yükümlüdür. Toplumdaki ayrışmayı engelleyici, bir arada yaşama ve dayanışma dilini güçlendiren, şiddetin olmadığı bir kültürün oluşmasını sağlamak ulusal bir devlet politikası olmalıdır.

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak bu olayın takipçisi olacağımızı, saldırganların yakalanması, arkalarındaki yapıların tespit edilmesi, hedef gösteren, organize edenlere yönelik adli idari müeyyidelerin ivedilikle hayata geçmesini ve bir daha böylesi saldırıların yaşanmaması için tüm yetkilileri ve sorumlu kurumları göreve davet ettiğimizi bildiririz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türk Tabipleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

 

Destekleyen kurumlar:

 • Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB UDEK)
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
 • Türkiye Barolar Birliği (TBB)/ Ankara Barosu
 • Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
 • Kamu Diş Hekimleri Derneği (KADHED)
 • Psikiyatri Hemşireleri Derneği (PHD)
 • Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER)
 • Türk Psikologlar Derneği
 • Türk Toraks Derneği
 • Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)
 • Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)
 • Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS)
 • Genel Sağlık İşçileri Sendikası (Genel Sağlık-İş)
 • Hekim Birliği Sendikası
 • Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim Sen)
 • Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası (Tabip Sen)
 • İnsan Hakları Derneği (İHD)