Bilindiği üzere, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve tabip odaları olarak ekonomik ve özlük haklarımız, çalışma koşullarımız ve toplumun sağlık hakkı için yoğun bir mücadele yürüttük, yürütüyoruz. Elde etmeye başladığımız kazanımları, emeğimizin karşılığını tam olarak alacağımız, nitelikli sağlık hizmeti üretebileceğimiz koşullara doğru genişletmek; ''Emek Bizim, Söz Bizim'' diyerek başlattığımız son dönem mücadele programımızın en önemli bileşenini oluşturmaktadır.

Son dönem ek ödeme yönetmeliklerinin yarattığı eşitsizlikler, birçok alanda olduğu gibi üniversite hastanelerinde çalışan meslektaşlarımızı da derinden etkilemektedir. Eşit işe eşit ücret ilkesini akıl almayacak düzeylerde ihlal eden bu düzenlemelere karşı protestolarımızı gerçekleştirmiş, kamu otoritesine bu eşitsizliği gidermenin yollarını açıklıkla göstermiştik. Bu adaletsizliğin yükünü asistan hekimler başta olmak üzere, üniversite hastanelerinde çalışan meslektaşlarımızın taşımasını kabul etmeyeceğimizi, eşitsizliklerin giderilmemesi halinde bu şekilde sağlık hizmeti üretmeyeceğimizi vurgulamıştık.

Bu nedenle, bugüne kadar yapılan her türlü hak arama eylemini desteklediğimiz gibi üniversite hastanelerinde yapılacak ve 15-16 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan hak arama eylemlerini de desteklediğimizi belirtmek isteriz. Eylemlere katılacak meslektaşlarımızın yaşayacağı her türlü sorunda da yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Sağlık ortamının farklı alanlarında biriken sorunlara karşı hak arama mücadelesinin birçok farklı enstrümanı olduğunun bilinciyle, uzun erimli bu mücadelede birliktelik ve sürekliliğin önemini vurgulamak istiyoruz. Gücümüzü, doğru hedefe yönelik, programlı ve toplumun desteğini alan bir mücadele hattında kullanmayı önemsiyoruz. Bu minvalde, tüm meslektaşlarımızın karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkacağına inanıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi