Sağlık emek meslek örgütleri Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla, 12 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’ni değerlendirmek, önümüzdeki dönemde toplumun sağlık hakkı ile hekim ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik faaliyetleri ortaklaştırmak için 21 Ağustos 2022 günü bir araya geldi.

Asistan hekim, öğretim üyesi, aile hekimi, intörn hekim, toplum sağlığı merkezi hekimi, 112 hekimi, kurum hekimi gibi birçok alanda çalışan hekimin ve sağlık emekçilerinin yok sayıldığı Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin ele alındığı toplantıda; zaten çok kısıtlı sayıda kişiye seslenen ve yetersiz olan bu yönetmeliğin bir an evvel güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Sağlığın tüm alanlarını, basamaklarını ve herkesi kapsayan; emekliliğe yansıyan tek kalemde maaşın hak olduğu ve bunun için özlük haklarımızdan vazgeçmemizin beklenemeyeceği konusunda ortaklaşılan toplantıda birlikte mücadelenin önemine vurgu yapıldı.  Sağlıkta yaşanan bu sorunlar yumağının en çok toplumun sağlığına zarar verdiği dile getirilen toplantıda temel taleplerin belirlenerek hızla bir eylem programının oluşturulması ve kamuoyuyla paylaşılması kararlaştırıldı.

TTB, Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık İşçileri Sendikası (Genel Sağlık-İş), Hekim Birliği Sendikası, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim Sen), Kamu Diş Hekimleri Derneği (KADHED), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası (Tabip Sen), ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği'nin (Tüm Rad-Der) katıldığı toplantıda; bir sonraki buluşmanın 27 Ağustos 2022 tarihinde TTB’de olması ve temel taleplerin kamuoyuyla paylaşılarak eylem programının belirlenmesi kararı alındı.