Bir süredir gündemde yer alan Sağlık Torba Yasası bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7151 sayılı bu Yasa sebebiyle;

- İdare tarafından, yasanın yürürlük tarihi olan 05.12.2018 tarihinden itibaren, terör örgütleriyle ilişkilendirilerek kamu görevinden çıkartılan veya kamu görevine alınmayan hekimlerden mecburi hizmeti bulunanlara 450 gün süreyle hekimlik yaptırılmayacak,

- Uzmanlık mecburi hizmetini yapan hekimler bu mecburi hizmetlerinin bitmesine 9 aydan az bir süre kalmadan yan dal uzmanlık eğitimi sınavına giremeyecek,

- Hekimler yine tabip odasına kayıt yaptıracak, çalışmalarıyla ilgili bildirimde bulunacak ancak birden fazla yerdeki çalışma için oda onayı istenmeyecek,

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin mütevelli heyeti yine Sağlık Bakanlığı'nın üstünlüğüyle oluşturulacak,

- Hastaneler birden fazla tıp fakültesi ile ortak kullanılabilecek,

- Ortak kullanımdaki hastanelerde görevlendirilecek öğretim elemanlarıyla en fazla üç yıl süreli sözleşmeler yapılacak, bu sözleşmeler herkesle ayrı ayrı yapılacak, sözleşmelerde sunulacak hizmetin niteliği, performans hedefleri, eğitim ve bilimsel çalışmalarla ilgili hükümler yer alacak.

TBMM Genel Kurul görüşmelerinin hemen ardından, hekimleri ve sağlık ortamını yakından ilgilendiren hükümler Türk Tabipleri Birliği tarafından ayrıntılı olarak paylaşılmıştı.

Torba Yasa ne getiriyor ne götürüyor?

Torba Yasa’nın anayasaya aykırı hükümlerinin iptali için ana muhalefet partisi tarafından en geç 03.02.2019 tarihinde dava açılabilecektir.

Türk Tabipleri Birliği, hekimlerin çalışma hakkını engelleyen, meslek örgütünün yetkilerini ortadan kaldıran, akademik bağımsızlığı ihlal eden ve sağlık hizmetlerinin niteliğini olumsuz etkileyen bu kuralların ortadan kaldırılması için gerekli her türlü çabayı sürdürmeye devam edecektir.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi