İşyeri hekimlerinin görevlendirilmelerinde odanın onay yetkisinin bulunduğu ve yapılan diğer yasa değişiklikleriyle bu yetkinin ortadan kalkmadığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile tabip odalarının değerlendirmelerinin birbirinden farklı hususlara ilişkin olduğu,  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından da karara bağlandı.

Genel olarak hekimlerin ve özel olarak işyeri hekimlerinin birden fazla yerde mesleki faaliyet yürütmeleri bağlı oldukları tabip odasının onayı ile mümkündür. Burada yapılacak değerlendirme, Türk Tabipleri Birliği’nin, hekimlerin hak ve yararlarının korunmasının yanı sıra hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesine ilişkin görev ve yetkileri uyarınca yapılır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işyeri hekimlerinin yetkilendirilmesinde oda onayına gerek olmadığını duyurmuş; Türk Tabipleri Birliği de buna ilişkin dava açmıştı. Söz konusu davada Danıştay 10. Daire “6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun 4., 5.maddesi ile Ek madde 1'de yer alan hükümlerine göre işyeri hekiminin atanmasında ilgili tabip odasının onayı gerektiği kuşkusuz olup, tabip odasının atama yetkisini ortadan kaldıran dava konusu düzenleme, tabiplerin önemli organı olan tabipler odasına Kanunla verilen yetkiyi ortadan kaldırdığından Anayasa'ya ve hukuk güvenliğine aykırıdır.” gerekçesiyle söz konusu düzenlemenin iptaline karar vermiştir. (28.4.2015 tarih ve 2011/735 E. 2015/2068 K. Sayılı karar)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının söz konusu Kararı temyizi üzerine konu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda da incelenmiştir. Kurul Kararında “4857 sayılı Kanunun 81. maddesinde ve 3146 sayılı Kanunun 12. maddesinde 6009 sayılı Kanunun 49. ve 50. maddeleri ile yapılan değişikliklerin; 6023 sayılı Kanunun 5. maddesi ile tabip odaları yönetim kurullarına verilen yetkiyi yürürlükten kaldıran bir düzenleme içermediği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birliğin işyeri hekimleri hakkında yapacağı değerlendirmelerin birbirinden farklı hususlara ilişkin olduğu; Birliğin, 6023 sayılı Kanun uyarınca meslek mensuplarının hak ve yararlarını koruma amacı doğrultusunda bir değerlendirme yapacağı açıktır.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Onuncu Dairesince verilen kararın kısmen iptale ilişkin kısmının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından,  davalı idarenin esasa ilişkin temyiz istemlerinin reddi gerekmektedir.” gerekçesiyle temyiz istemini reddine, Daire Kararının ONANMASINA karar verilmiştir.

Diğer yandan,  bir başka davada da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (2012/2304 E. 2014/5009 K.) “6023 sayılı Birlik Kanununun 4. ve 5. maddesi ile Yönetmeliğin dayanağı olan Kanunun diğer maddeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, işyeri hekimlerine çalışma onayı verilmesi konusunda Tabip Odalarının yetkili bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır.” değerlendirmesiyle Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliğinin dava konusu edilen maddelerinin iptaline ilişkin Daire Kararının bozulmasına karar vermişti.

Temyiz incelemesinden de geçerek onaylanan Danıştay Kararı uyarınca işyeri hekimlerinin yetkilendirilmelerinde ilgili tabip odasının onayı gereklidir. Tabip Odası onayı olmaksızın herhangi bir yetkilendirme işlemi tesis edilmesi hukuka aykırıdır.

Meslektaşlarımız ve odalarımızın bu hususta gerekli özeni göstermeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da bir an önce yargı kararına uygun düzenlemeleri hayata geçirerek, işyeri hekimlerinin yetkilendirilmelerinde ilgili odanın gerekli incelemeleri yapabilmesini sağlamasını bekliyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderilen yazı 

Danıştay kararı

İdari Dava Daireleri Kurulu kararı