Türk Tabipleri Birliği ve HEAL (Health and Environmental Alliance- Sağlık ve Çevre Birliği) işbirliği ile düzenlenen Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) Kursu 22-24 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi.

Kursiyerlerin insan sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere kullanılan Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) hakkında bilgi sahibi ve kısa bir SED yapabilecek ölçüde beceri sahibi olmalarının sağlanmasının amaçlandığı kursa meslek kuruluşları, tabip odaları, uzmanlık dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarından katılım sağlandı. Bu kapsamda TTB ve tabip odalarının yanı sıra Türkiye Barolar Birliği, HASUDER (Halk Sağlığı uzmanları derneği), Türk Toraks Derneği, Greenpeace, TEMA, Ekoloji Kolektifi kursa katılım sağladı.

Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın sorumluluğunda yürütülen kursta Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz ve Doç. Dr. Gamze Varol Saraçoğlu da eğitici olarak görev aldılar.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve HEAL Türkiye temsilcisi Funda Gacal’ın açılış konuşmalarıyla başlayan kurs sunum, alıştırmalar ve olgu örnekleriyle hızlı SED çalışması yapılarak tamamlandı.

Toplamda 37 kişinin katıldığı kursta, SED konusunda dünya örnekleri ve uygulamaları da tartışıldı. Bilindiği gibi SED, her hangi bir politika, program ya da projenin belli bir nüfusun sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerinin değerlendirilebileceği işlem, yöntem ve araçlar bütünü olarak ifade ediliyor ve bu etkilerin nüfus içerisindeki dağılımı konusunda önemli bilgiler sağlıyor.