Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu çevrimiçi toplantısı 5 Kasım 2020 tarihinde saat 19.30 ile 21.00 arasında yapıldı. TTB Merkez Konseyi’nden Prof. Dr. İbrahim Akkurt ile Dr. Alican Bahadır’ın da katıldığı ve önümüzdeki dönemde TTB Merkez Konseyi’nin Halk Sağlığı Kolu’ndan beklentilerini paylaştığı toplantıda kolun geçmiş dönem çalışmaları ve sonuçları gözden geçirildi, yeni dönemde yapılacak çalışmalar planlandı. Aynı zamanda toplantıya katılan tabip odalarının Halk Sağlığı ve Çevre komisyonlarının çalışmaları paylaşıldı.

Toplantıda Halk Sağlığı Kolu’nun önümüzdeki dönem Yürütme Kurulu üyeleri; Doç. Dr. Gamze Varol, Uzm. Dr. Nasır Nesanır, Uzm. Dr. Zeynep Varol, Uzm. Dr. Olgu Nur İleri, Uzm. Dr. Bahar Marangoz, Uzm. Dr. İlke Üçüncü, Uzm. Dr. Fatma Özdemir, Halk Sağlığı Anabilim Dalı asistanları Dr. Sera Şimşek ve Dr. İlkem Duman Kıymık olarak belirlendi. Uzm. Dr. Nasır Nesanır TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanı, Uzm. Dr. Bahar Marangoz ise TTB Halk Sağlığı Kolu Sekreteri olarak görev aldılar. Yürütme Kurulu üyeleri arasında halk sağlığı alanındaki konu başlıkları ile ilgili görev bölümü yapıldı.

Daha sonra gündemdeki konuların görüşülmesine geçildi. Bu yıl, tıp fakültelerinin halk sağlığı anabilim dallarında eğitimini sürdüren tıpta uzmanlık öğrencisi asistan hekimlerin katılımı ile 32’ncisi gerçekleştirilecek TTB Gezici Eğitim Semineri’nin “Salgın ve COVID-19” teması ile çevrimiçi yapılmasına karar verildi.

2003 yılından bu yana uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın kötü sonuçlarından biri olan Türkiye’de birinci basamakta bölge tabanlı uygulamadan bireysel temelli yapıya dönülmesi sonucunda pandemi sürecinin iyi yönetilmediğine; pandemi ile mücadelede başarı olan ülkelerin ise TTB’nin baştan beri savunup mücadelesini verdiği bölge tabanlı, kamucu ve ekip çalışmasına dayanan birinci basamak örgütlenmesi yaklaşımını uygulamasına bakıldığında TTB’nin pandemi ile mücadeleye yaklaşımının doğruluğu görülmektedir.

Ayrıntılar için TTB’nin çalıştaylar sonucu ortaya koyduğu ve 2007 yılında yayımladığı “Kentlerde Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi: Çok Sektörlü Yaklaşım” kitabına bakılabilir.

COVID-19 pandemisi ülkelerin sağlık sistemlerinin test edildiği bir süreç olmuş ve bizim ülkemiz açısından Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın başarısızlığını gözler önüne sermiştir.

Önümüzdeki dönem TTB’nin alternatif olarak ortaya koyduğu birinci basamak sağlık hizmetleri örgütlenmesi hedefi, bütün kolların katılımı ve TTB’nin pandemi sürecinde öngörülerinin doğru çıktığını göz önünde tutularak güncellenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bu süreçte ilgili tüm üyelerimizi Halk Sağlığı Kolu'nda örgütlenmeye, oda komisyonlarını güçlendirmeye ve birlikte üretmeye davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu