Sağlık Bakanlığı'nda çalışan hekimlerden, eşi kamu görevlisi olmayan ve Yönetmelikte belirtilen istisnai görevlerden birinde bulunmayanların eş mazeretinden yararlanma hakkı durduruldu.

Diğer kurumlardaki bütün memurlar gibi sağlık çalışanlarının da yararlanabildiği, kamu görevlisi olmayan eş sebebiyle atama veya yer değiştirme talep hakkı, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğiyle hekim, dişhekimi ve eczacılara yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa karşı açılan davalarda Danıştay 2. Dairesi aile birliğinin korunmasının Devletin pozitif ödevleri arasında olduğunu belirterek, diğer memurlara göre daha da ağırlaştırılmış olsa da Yönetmelikteki şartları karşılayabilen hekimlerin eş mazereti hakkından yararlanmalarını kısıtlayan hükmün yürütmesini durdurmuştu.

Sağlık Bakanlığı, bir yandan yürütmenin durdurulması kararını etkisiz bırakabilmek için Yönetmelik değişikliği yapmış diğer yandan da bu karara itiraz etmiştir.

Bakanlığın itirazı üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, “ ‘stratejik personel’ kavramının ortaya çıkarılış amacı olan, kısıtlı sağlık personeli kapasitesi içerisinde sağlık hizmetlerinin etkin bir planlama sistemi uygulanarak tüm vatandaşlara eşit bir şekilde sunulmasının sağlanması amacının gerçekleştirilmesine hizmet etmekte olması ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yer alan ayrışık düzenleme yapma yetkisi de göz önüne alındığında, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uygun bir düzenleme niteliğinde olduğu sonucuna varıldığı" gerekçesiyle Danıştay 2. Dairesinin yürütmenin durdurulması kararını kaldırmıştır.

Bu Kararla, stratejik personelin (hekim, dişhekimi,eczacı) kamu görevlisi olmayan eş sebebiyle eş mazeretinden yararlanabilmesini fiilen engellemek için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 3.6.2017 tarihli Yönetmelik değişikliği de anlamını yitirmiş, hukuken uygulanamaz hale gelmiştir.

Bu aşamada, bir kısım hekimin eş mazeretinden yararlanmasının bütünüyle yasaklanmasına karşı açılan davalarda yürütmenin durdurulması ile ilgili süreç tamamlanmıştır. Danıştay 2. Daire tarafından değerlendirme yapılarak esasa ilişkin karar verilecektir. Bu sürecin tam olarak ne kadar süreceği belirsiz olmakla birlikte, ne yazık ki, 6 aydan önce tamamlanması beklenmemektedir.

Türk Tabipleri Birliği, kamu sağlık hizmetinin ülkenin her yanında etkin biçimde sunulabilmesi ile çalışanların hakları arasında eşit, adil ve hakkaniyete uygun bir dengenin kurulmasını; bu amaçla atama ve yer değiştirme sisteminin sağlık hizmetinin gerekleri göz önünde tutularak ve eşitlik temelinde yeniden tanımlanması gerektiğini savunmaktadır.  Hekimlerin eş durumu mazereti de dahil olmak üzere, bütün hak taleplerinde de bu düşünce ile hareket etmeyi sürdürecektir.