Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ve uzmanlık dernekleri temsilcileri, COVID-19 ile ilgili araştırmaların Sağlık Bakanlığı’nın iznine bağlı olması ve Sağlık Bakanlığı’nın araştırmaları kısıtlayıcı yaklaşımının bilimsel açıdan kabul edilemeyeceğini bildirdi.

TTB, TTB UDEK ve uzmanlık derneklerince 15 Mayıs 2020 tarihinde zoom üzerinde düzenlenen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Gülriz Erişgen, TTB UDEK Başkanı Prof. Dr. Umut Akyol, Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) adına Prof. Dr. Sarp Üner, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) adına Dr. Yüce Ayhan, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği adına Prof. Dr. Önder Ergönül, Türk Yoğun Bakım Derneği adına Prof. Dr. Lütfi Telci katıldılar.

Ortak açıklamayı okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı’nın bilimsel araştırmaları teşvik edeceği, araştırıcılara olanaklar tanıyacağı yerde bilimsel ve akademik teamüllere aykırı bir şekilde kısıtlama getirdiğini belirterek, “Bilimsel çalışmaların sonuçları çok önemlidir; on binlerce insanın hayatının yanı sıra toplumların sosyal ve ekonomik geleceği bu çalışmalardan elde edilecek bilgilere bağlıdır. Bu nedenle Bakanlığın bu kısıtlayıcı uygulaması, salgının durdurulmasını güçleştireceği için kamu yararına da aykırı olup bilimsel bilgi üretme özgürlüğü ve yükümlülüğü adına son derece üzüntü vericidir” diye konuştu.

Adıyaman, Sağlık Bakanlığı’ndan yıllardır etik kurullar tarafından başarılı bir şekilde yönetilen bilimsel araştırma süreçlerine müdahale etmemesini, zorlaştırıcı ve engelleyici koşulları bir an önce kaldırmasını istediklerini bildirdi.

 Adıyaman ayrıca, bilimsel inceleme ve araştırmaların izne tabi olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, bu tür araştırmaların izin verenin güdümünde olma kuşkusunu yaratacağını, izin verenin denetimine tabi olabileceğini ve bilimsel tarafsızlığına gölge düşüreceğini söyledi.

TTB UDEK Başkanı Prof. Dr. Umut Akyol, hiçbir bilimsel temele dayanmayan bu kısıtlamaya son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Uzmanlık dernekleri temsilcileri de, Türkiye’de pandemi konusunda bugüne ve geleceğe ışık tutması açısından gerek klinik olarak gerek sahada yürütülen bilimsel araştırmaların son derece önem taşıdığına dikkat çekerek, bu kısıtlamaya son verilmesi gerektiğini bildirdiler.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, “Sağlık Bakanlığı’nın bunu neden yaptığı” yönündeki bir soru üzerine de, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini başından beri söylediklerini, ancak Sağlık Bakanı’nın bütün verilere sahip olmasına karşın bunları Bilimsel Danışma Kurulu ile bile paylaşmadığını belirtti. Bunu “bir algı operasyonu” olarak niteleyen Adıyaman, “Bilime müdahale olur mu? Bu yaklaşımın uluslararası alanda da Türkiye’yi zor duruma düşüreceğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

Açıklamanın tam metni için tıklayınız.