Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin (STED) Eylül-Ekim 2022 sayısı yayımlandı. STED’in bu sayısında beş araştırma makalesi, üç de derleme yer alıyor.

Birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimlerin ve sağlık çalışanlarının; bilgi/becerilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla iki ayda bir yayımlanan STED’in son sayısında, birinci basamak sağlık çalışanlarının meslek hastalıkları, kadınların aile içinde yaşadığı şiddete karşı farkındalık düzeyleri, aşılamanın toplumsal önemi ve aşı kararsızlığının nedenleri üzerine yapılan araştırmalar bulunuyor.

TÜBİTAK Türk Tıp Dizini’ne 2012’de giren STED’de birinci basamağın çalışma alanına giren konularda yapılmış araştırma yazıları, derlemeler, olgu sunumları yayımlanıyor. Derginin internet sayfasına ve arşivine https://dergipark.org.tr/tr/pub/sted adresinden erişilebilir.