Güney İlleri Tabip Odaları toplantısı, 8 Ekim 2022 tarihinde Osmaniye Tabip Odası’nın ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıya, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Aydın Şirin ile Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye tabip odalarının başkan ve yöneticileri katıldı. Toplantıda Sağlık Bakanlığı’nın son düzenlemeleriyle ilgili basın açıklaması da yapıldı.

Basın açıklaması öncesi söz alan ve bakanlığın düzenlemeleriyle ilgili sunum yapan Ökten, sağlık alanında yaşanan güncel gelişmelere değinerek TTB’nin son dönem çalışmalarını aktardı. Ökten, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının düzeltilmesi, yeni ve etkin bir şiddet yasasının çıkarılması, asistan hekimlerin her türlü sorunlarının çözülmesi, nitelikli bir sağlık eğitimi ve sunumu için TTB’nin uzun süredir mücadele yürüttüğünü belirterek, bu mücadelenin kamu erkini bazı alanlarda geri adım atmaya zorladığını söyledi.

Ökten, Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı yönetmeliği buna örnek gösterirken yönetmeliğin “Beyaz Reform” olarak tanımlamasını eleştirdi. Ökten eleştirilerini şöyle sıraladı:

“Çöken sağlık sisteminin yerine getirilmek istenen Beyaz Reform’un hekimleri daha fazla çalıştırmaya yönelik olduğu açıktır. Sağlık Bakanlığı, koruyucu hekimliği ön plana çıkarmayan ve basamak sistemine geçmeyen bu sistemin sağlık alanındaki kaos ve çöküşü artıracağını bilmelidir. Aylar sonraya verilen randevu sistemi, ek randevular ile her iki-üç dakikada bir hekimlerin hasta bakmaya zorlanmasıyla çözülemeyecektir. Bu özellikle ikinci ve üçüncü basamak hastanelere yığılmaları artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bu niteliksiz sağlık hizmetlerine neden olarak toplumun ve vatandaşların sağlığını olumsuz etkileyecektir. Bu durum biz hekimlere daha fazla şiddet, daha fazla malpraktis, daha fazla çalışma, daha niteliksiz sağlık ortamı geri dönecektir.” 

Ökten konuşmasını sonlandırırken TTB’nin bilimsellikten uzak, hastayı müşteri olarak gören, nitelikli sağlık hizmeti sunmayan, mesleki etik ve uygulamaları ve hekimlik onuru ile bağdaşmayan bu sağlık ortamına itirazını davam ettireceğinin altını çizdi.

Basın açıklaması için tıklayın.