Ocak 2015 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmış, düzenlemelerin Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından iptali istenmişti.

Açılan davada Danıştay 15. Dairesi özel hastanelere, hastane dışında farklı yerlerde muayene ve kontrol birimi adı altında muayenehane açma izni verilmesine ilişkin yönetmelik hükmünü iptal etmişti. Sağlık Bakanlığı karar üzerine düzenlemeyi yürürlükten kaldırmıştı.

İptali istenilen geri kalan maddeler yönünden kararın bozulması için temyiz isteminde bulunmuştuk.

İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) bu istemimizi görüşmüş emekli tabiplerin kadro dışı geçici çalışma hakkının yaş veya başka bir şarta bağlanamayacağı sonucuna ulaşmıştır. Karar uyarınca hangi yaşta ve nedenle olursa olsun kamudan emekliye ayrılan hekimler planlamadan istisna tutularak çalışma hakkı kazanmıştır. Saygıyla duyurulur.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Karar için tıklayınız.