Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı birinci dönem kontenjan tablosunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 25 Nisan 2022 günü Danıştay’a başvuruda bulundu.

Tıp eğitiminin niteliğine ilişkin ulusal ve uluslararası metinler ile Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun (TUK) görevlerinin işaret edildiği başvuruda, kontenjan tablosunun Anayasa’nın 130. maddesine, 2547 sayılı yasaya, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ne ve TUK tarafından belirlenen standartlara aykırı olduğu, kamu yararına ve eğitim faaliyeti ile hizmetin gereğine aykırı olduğu belirtildi.

Dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Yukarıda açıklandığı üzere dava konusu işlem, bu alanın bileşenlerinin görüşleri istenmeden ve/veya hiçbir biçimde dikkate alınmadan tesis edilmiş olup açıkça hukuka aykırıdır. Bu nedenle, mevzuata aykırı şekilde, hiçbir bilimsel çalışma ve ölçüte dayanmayıp keyfi biçimde belirlenen kontenjan tablosunun bir bütün olarak iptali gerekmektedir.

Öte yandan kuralsız ve çarpıcı biçimde kontenjanların artırılması, nitelikli bir uzmanlık eğitimi verilmesine engel olarak toplum sağlığına zarar verebilecek, kişilerin yaşam hakkını ihlal edecektir. Söz konusu hizmetin sağlık hizmeti olduğu ve bu hizmetin özelliği dolayısıyla vazgeçilmezliği ve ertelenemezliği gözetildiğinde davaya konu işlem, telafisi imkansız zararları beraberinde getirecektir. Ayrıca üniversitelerin kurumsal ve bilimsel özerkliğini ortadan kaldıran bu işlem, araştırma faaliyetlerine ayrılan az zamanı da yok ederek bu faaliyetlerin tümüyle durmasına yol açacak, bağımsız üniversiteleri ve akademik ortamı geri dönüşsüz bir biçimde tahrip edecektir. Dolayısıyla İdari Yargılama Usulü Kanunu 27. maddesinde aranan koşullar birlikte gerçekleşmiştir.

Belirtmek gerekir ki tıpta uzmanlık sınavına giren adaylar tercihlerini 26.04.2022 tarihine kadar yapmışlardır ve bu tarihten itibaren de yerleştirmeler yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri yapıldıktan sonra verilecek olası bir yargı kararı, pek çok kişinin durumunu olumsuz etkileyebilecek, mağduriyetlerine yol açacaktır. Bu bakımdan davalı idarenin savunması alınmaksızın, bu talebimizin kabul edilmemesi durumunda ise savunma süresi kısaltılarak dava konusu işlemin ivedilikle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.”