10 Haziran 2017 Cumartesi günü toplanan 68. TTB Büyük Kongresi, Olağanüstü Hal’in (OHAL) kaldırılmasını, Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) geri çekilmesini, haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilmiş hekimler ve kamu çalışanlarının görevlerine iade edilmesini istedi. OHAL ve KHK’lerin yarattığı mağduriyetlere karşı mesleki dayanışmanın yükseltilmesine karar verilen Büyük Kongre’de, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılık taahhüdünde bulunuldu.

TTB 68. Büyük Kongresi’nde üç ayrı başlıkta tutum belgesi oy birliğiyle kabul edildi:

1- OHAL’in Kaldırılması ve KHK’lerin İptal Edilmesi: 15 Temmuz’u izleyen süreçte 2909 hekimin kamudan ihraç edildiğine dikkat çekilen tutum belgesinde, mecburi hizmet ve nakil atamalarında ortaya çıkan gecikme ve engellemelerin, halkın sağlık hakkını olumsuz etkilediği belirtildi. OHAL kapsamında ihraç edilen hekimlerin ve ailelerinin yaşadıkları haksızlık ve hukuksuzluklara vurgu yapılan tutum belgesinde, “Kongremiz siyasal iktidardan acilen OHAL’in kaldırılmasını, KHK’lerin iptal edilmesini, haksız ve hukuksuz şekilde ihraç edilen meslektaşlarımızın ve kamu çalışanlarının görevlerine iade edilmesini talep eder” denildi.

2- Mesleki Dayanışma: OHAL sürecinde ihraç edilen hekimlerin, tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık eğitimi öğrencilerinin maruz kaldığı uygulamaların kaygıyla karşılandığına yer verilen tutum belgesinde, Büyük Kongre’nin ihraç edilen hekimlerin ve öğrencilerin yaşadıkları çaresizlik nedeniyle intihara sürüklenmelerine kadar varan insanlık dışı uygulamalara hekimlerin kayıtsız kalamayacağı düşüncesinde olduğu belirtildi. Mesleki etik değerler, vicdani yükümlülükler ve insanlık onuru gereği haksızlığa uğrayan tüm hekimlerle dayanışma sözü verildi.

3- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Büyük Kongre, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi ve Hekimlik Meslek Etiği Kuralları doğrultusunda, TTB’nin bütün organlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak hareket edeceği taahhüdünde bulundu.  

TTB Büyük Kongresi’nde ayrıca şu kararlar alındı:

-          Sağlık Bilimleri Üniversitesi de dahil olmak üzere üniversitelerde kişiye özel akademik kadro ilan edilmesi sorunu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak üzere Merkez Konseyin görevlendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

-          Çalışan ve emekli hekimlerin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için Merkez Konseyi’nin çalışmalarını sürdürmesine oybirliğiyle karar verildi.

-          Her odanın TTB aidatının mümkün olduğunca %5’i oranında katılacağı ve Merkez Konsey bütçesinden de gerekli payın aktarılacağı hukuk çalışmaları fonunun oluşturulmasına; bu fonun işleyiş usul ve esaslarının Merkez Konsey tarafından düzenlenmesine oyçokluğuyla karar verildi.

-          Hekim Huzurevi fonu oluşturulmasına oyçokluğuyla karar verildi.

 

Kongre kararları için tıklayınız.