Türk Tabipleri Birliği 68. Büyük Kongresi (seçimsiz) 10 Haziran 2017 Cumartesi günü Ankara’da Devlet Su İşleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’ın Divan başkanlığına, Dr. Güzide Elitez, Dr. Neşe Yılmaz ve Dr. Şerif Demir’in Divan üyeliklerine seçilmesiyle başlayan kongrenin açış konuşmasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel yaptı. Tükel, 10-12 Haziran 2016 tarihinde yapılan 67. TTB Büyük Kongresi’nden bu yana Türkiye ve sağlık ortamında yaşananlara ilişkin ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.

15 Temmuz’da meydana gelen darbe girişiminin ardından Türkiye’nin Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) yönetilen Olağanüstü Hal (OHAL) dönemine girdiği belirten Tükel, bu dönemde Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerden binlerce, kamudan ise yüzbini aşkın kişinin ihraç edildiğini kaydetti. Tükel, bu ihraçların sağlık hizmetine erişimi aksatarak halkın sağlık hakkını engellediğini vurguladı. TTB yöneticisi olarak ve TTB’nin çeşitli kurullarında uzun yıllar emek vermiş çok sayıda hekimin de ihraç edildiğini belirten Tükel, “darbe ile mücadele” gerekçesiyle başlatılan OHAL sürecinin giderek muhalif kesimlerin kamusal alandan tasfiyesine dönüştüğünü söyledi.

Sağlık alanında şiddetin giderek arttığını belirten Tükel, bunun temel nedenlerinden birinin sağlık alanında uygulanan politikalar olduğunu uzun zamandır dile getirdiklerini, ancak son olarak Elazığ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen’in öldürülmesinin şiddetin sağlık politikalarıyla ilişkisini açık ve somut olarak ortaya koyduğunu kaydeti.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel ayaklarından birinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve piyasa ekonomisine uygun olarak hastanelerin sağlık işletmesi haline getirilmesi olduğunu belirten Tükel, yaklaşık 5 milyon kişinin 11.7 milyar prim borcunun bulunduğu GSS sisteminin bir finansman modeli olarak iflas ettiği söyledi.

Raşit Tükel, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının giderek olumsuzlaştığını belirirken, Kamu – Özel Ortaklığı modeli ile yaşama geçirilmekte olan şehir hastaneleri ile sağlık çalışlarının emeklerinin daha da sömürülüğü bir döneme girildiğine dikkat çekti.

Tıp fakültelerinin içinde bulunduğu duruma da değinen Tükel, Türkiye’de tıp fakültelerinin sayısının 90’ı aştığını, kadrosu yetersiz, fiziksel koşulları ve altyapısı yetersiz yerlere tıp fakülteleri açıldığını kaydetti. Üniversite hastanelerinin borçlarının arttığına da dikkat çeken Tükel, bunun bir boyutunun da Sağlık Bakanlığı’nın üniversite hastanelerinin kendini yönetemediği tezi olduğunu ancak Sağlık Bakanlığı’nın kendi hastanelerini de yönetemediğini söyledi.

Tükel, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) için 2140 kadro ilanı verildiğini, kadro sayısının çok yüksek olmasının yanı sıra, bunların adrese teslim kadrolar olduğunu kaydetti. SBÜ’nün ne özgür –özerk üniversite kavramına girdiğini, ne de üniversitenin yapısal özelliklerine uygun olduğunu belirten Tükel, Anayasa Mahkemesi’nin SBÜ’nün Mütevelli Heyet yapılanmasını Anayasa’ya aykırı bularak iptal ettiği ve yeniden düzenlenmesin ilişkin verdiği sürenin de 9 Haziran itibarıyla sona erdiği bilgisini  verdi. Tükel, TTB olarak bununla ilgili dava açma hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Tükel, TTB olarak öncelikli hedeflerinin piyasacı sağlık politikalarına son verilmesi ve sermayenin taleplerinin değil, halkın sağlığını önceleyen toplumcu sağlık politikalarının yaşama geçirilmesi olduğunu belirtirken, barışın egemen olduğu, özgür demokratik v e laik bir Türkiye için mücadele etmeyi ve hayır demeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Prof. Dr. Raşit Tükel’in konuşmasının ardından, TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, TTB Merkez  Konseyi’nin bir yıllık faaliyetini içeren bir sunum yaptı.

Büyük Kongre’ye öğle saatlerinde verilen arada “Demokrasi Olmadan Sağlık Olmaz” başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Kongrenin öğleden sonraki oturumu, Mali Raporun ve Denetleme Raporunun okunup görüşülerek oya sunulmasıyla sürdü.

Karar önerilerinin okunması, görüşülmesi ve oylanmasının ardından, dilek, istek ve önerilerin alınmasıyla Büyük Kongre sona erdi.  

Prof. Dr. Raşit Tükel'in konuşmasının tam metni için tıklayınız.

Basın açıklaması için tıklayınız.