Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın mecburi hizmet atamalarını güvenlik soruşturması gerekçesi ile geciktirmesine yönelik işlemlerin acilen sonlandırılarak, mecburi hizmet atamalarının yapılmasını istedi.

TTB Merkez Konseyi, 29 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe giren 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine eklenen “güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırması yapılmış olmak” bendine dayanarak, mecburi hizmet atamalarının geciktirilmesiyle ilgili olarak 24 Nisan 2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdi.

Yazıda, aynı konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na 29 Aralık 2016 tarihinde de yazı gönderildiği, ancak Bakanlığın yanıt vermediği gibi halen hekimlerden güvenlik soruşturması formu istemeye devam ettiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapma yetkisinin bulunmamasına karşın, bazı hekimlerin güvenlik soruşturmalarının olumsuz olduğu gerekçesiyle atamalarının yapılmadığına yer verilen yazıda; hekimlerin mevzuatta belirtilen gizlilik dereceli birim ve kısımlarda çalışmadıkları ve bu nedenle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını gerekli kılacak bir durum olmadığı tekrar hatırlatıldı. Gizlilik dereceli birim ve kısımlarda çalıştırılacak personel için ise idarenin güvenlik soruşturmasını makul süreler içinde tamamlaması yükümlülüğünün bulunduğu yazıda, ilgili mevzuatta bu sürenin 60 gün ile sınırlı olduğu kaydedildi.

Bu haliyle söz konusu işlemlerin çalışma hakkını ihlal edecek şekle büründüğü, bunun da Anayasa’nın 13. maddesinde düzenlenen “temel hak ve özgürlüklerin ölçüsüz biçimde sınırlandırılamayacağı” kuralına aykırılık teşkil ettiği vurgulandı.

TTB Merkez Konseyi, konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’ndan şu taleplerde bulundu:

-Devlet hizmeti yükümlülüğü kurası ile sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmak üzere atanacak hekimler yönünden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına ilişkin işlemlere derhal son verilmelidir.

-Bugüne kadar bu hekimlerden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz oludğu gerekçesiyle ataması yapılmayanlar yönünden işlemlerin geri alınarak atamaları ivedilikle yapılmalıdır.

-Halen güvenlik soruşturması devam eden hekimlerle ilgili işlemlerin sonlandırılarak hekimlerin atamaları ivedilikle gerçekleştirilmelidir.

-Gizlilik dereceli birim ve kısımlarda çalıştırılacak personel yönünden de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 60 günü geçmeyecek şekilde tamamlanmalıdır.

TTB Merkez Konseyi ayrıca, uzun süredir güvenlik soruşturması nedeniyle atama bekleyen ya da atama talebi güvenlik soruşturması nedeniyle reddedilen hekimlerin, TTB ile iletişim kurmaları halinde, mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla kendilerine TTB ve Oda hukukçuları tarafından hukuki rehberlik yapılacağını, bu konuda gerekli çalışmaların tamamlandığını bildirdi. 
 

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı 

29 Aralık 2016 tarihli yazı