Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 14 Mart dolayısıyla çeşitli etkinlikler aracılığıyla kamuoyu ile paylaştığı 4 talebi TBMM’ye taşıdı.

15 Mart 2017 günü gerçekleştirilen, TBMM’de temsil edilen partilere mensup tüm hekim milletvekillerinin davet edildiği basın toplantısına CHP milletvekilleri Ali Şeker ve Murat Emir, HDP milletvekilleri Mahmut Toğrul ve Müslüm Doğan katıldılar. TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İkinci Başkan Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Genel Sekreter Dr. Sezai Berber ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş’ın yer aldığı basın toplantısında, “14 Mart’ta 4 Talep” bir kez de TBMM’den duyuruldu. 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel burada yaptığı konuşmada, TTB’nin 14 Mart dolayısıyla “Haksız ve hukuksuz ihraç edilenler görevlerine iade edilsin”, “hastalara yeterli süre ayrılsın”, “çalışırken ve emeklilikte insanca ücret” ve “sağlıkta şiddet sona ersin” şeklinde 4 talep dile getirdiğini belirterek, bu taleplerin 20 Şubat’tan bu yana bir dizi etkinlikle kamuoyuna duyurulduğunu, illerde gerçekleştirilen toplantılarda hekimlerle paylaşıldığını anlattı. Tükel, “Bu taleplerimizi bir kez TBMM’den duyurmak istiyoruz” dedi.

Haksız ve hukuksuz ihraç edilenler görevlerine iade edilsin

OHAL sürecinde şu ana kadar, Sağlık Bakanlığı’ndan bin 565, Tıp Fakültelerinden bin 196 olmak üzere toplam 2 bin 761 hekim ihraç edildiğini belirten Tükel,  çok sayıda hekimin ihraç edilmesi dolayısıyla sağlık hizmetlerinde yeri doldurulamaz bir boşluk oluştuğunu kaydetti. Tükel, bu durumun halkın sağlık hizmetlerine erişiminde belirgin bir aksaklığa neden olduğunu söyledi.

Tükel şöyle konuştu:

“Kamu görevinden hukuki deliller olmadan kimse çıkartılamaz. Bir ceza, ancak soruşturma sonucunda suçluluğu kanıtlanan kişilere verilebilir. Adil yargılama usullerine uyulmadan keyfi bir şekilde işlerine son verilen hekimlerle sorunlarını tartışmak ve çözüm önerileri üretmeyi, meslek örgütümüzün bu dönemdeki temel sorumluluğu olarak görüyoruz. Emeğin, demokrasinin, hukukun, toplumsal barışın ve iyi hekimlik değerlerinin savunucusu olan meslektaşlarımızın hastalarına ve öğrencilerine bir an önce kavuşabilmeleri, 14 Mart’a giderken öncelikli talebimizdir.”

Hastaya yeterli süre ayrılsın

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ana unsurlarından biri olan performansa dayalı ödeme sisteminin, hekimlerin çok kısa sürede çok sayıda hasta bakmasını zorunlu kıldığına dikkat çeken Tükel, hastaya ayrılan sürenin kısalmasının bir sonucu olarak çok sayıda BT (bilgisayarlı tomografi) ve MR çekilmesine neden olduğunu anlattı. Sağlık Bakanlığı verilerinin BT ve MR çekimlerindeki rekor sayıları ortaya koyduğunu belirten Tükel, 2015 yılında çekilen BT ve MR sayısının 25 milyon olduğunu kaydetti. Tükel, yine 2015 yılında acil servislere başvuran hasta sayısı yaklaşık 111 milyon olduğunu söyledi. Bütün bu rekor artışlara karşı azalan tek şeyin hastaya ayrılan süre olduğunu belirten Tükel, “Oysa, biliyoruz ki, bir hekimin hastasına yeterli süre ayırmadan ve ayrıntılı bir anamnez almadan doğru tanı koyması ve doğru tedavi uygulaması mümkün değildir” diye konuştu.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi

Tükel, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için; mesleki bağımsızlık, iş yükünün insancıl düzenlenmesi, mesleki sağlık ve güvenliğin sağlanması, fırsat eşitliği, örgütlenme özgürlüğü, çalışma ortamının demokratikleştirilmesi, emekliliğe yansıyan güvenceli ücret ve mesleki gelişim hakkı, uluslararası normlara uygun olarak çalışma sürelerinin düzenlemesini talep etti. Tükel, “Bu taleplerimizin karşılanması, iyi hekimlik yapmamızın ve nitelikli sağlık hizmeti sunmamızın ve toplumumuzun daha iyi bir sağlık sistemine ulaşmasının yollarını açacaktır” dedi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel, hekimler ve emekli hekimler için emekliliğe yansıyacak, güvenceli bir ücret politikası için önerilerini ve sağlık çalışanlarının yıpranma sürelerinin karşılığı olarak “Fiili Hizmet Süresi Zammı” ile ilgili bir yasa değişikliği önerisi hazırladıklarını bildirdi.

Sağlıkta şiddet sona ersin

Sağlık alanındaki en önemli sorunlardan birinin şiddet olduğunu belirten Tükel, günde en az 31 sağlık çalışanının şiddete uğradığını, bunun da üçte birinin fiziksel şiddet olduğunu söyledi. Tükel bu konuda da yasa taslağı önerisi hazırladıklarını belirtirken, “Yasal düzenlemeyle önlenmesi mümkün değil ama bir caydırıcılık ve koruyuculuk sağlanması için bir düzenleme yapılmasını istiyoruz” dedi.

Tükel, “TTB olarak, içinde bulunduğumuz bu olağanüstü koşullarda hekimlik değerlerine her zamankinden fazla sahip çıkıyor; iyi hekimlikten, özlük haklarımızdan, demokrasi talebimizden vazgeçmiyoruz. 14 Mart, iyilik, dostluk ve dayanışmanın sesi olsun!” diyerek sözlerini tamamladı.

Basın açıklaması için tıklayınız.