Sağlık emek ve meslek örgütleri, Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) tesis edilen işlemlere karşı başvuruları incelemek üzere kurulan Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun etkili bir başvuru yolu olabilmesi için ilave düzenlemeler yapılması gerektiğini bildirdi.

Venedik Komisyonu’nun konuya ilişkin önerileri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin örnek kararlarını karşılaştırmalı olarak inceleyen sağlık emek ve meslek örgütleri, yapılması gereken düzenlemelere ilişkin önerilerini Başbakanlık’a iletti.

Sağlık emek ve meslek örgütleri adına Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in imzasıyla gönderilen yazıda, öne çıkan öneriler özetle şöyle:

-          Komisyon kararından sonra, başvuru konusu işlemlere karşı genel mahkemelere başvuru yolunun açık olduğu belirtilmeli, yargı denetimi sınırlandırılmamalıdır.

-          Komisyonun tarafsız ve bağımsız davranabilmesi için gerekli güvenceler sağlanmalıdır.

-          Komisyonda ilgili sendika ve meslek örgütü temsilcilerine yer verilmelidir.

-          Başvurular mümkün olan en kısa süre içinde sonuçlandırılmalı, her bir başvurunun sonuçlanması için üç ayı aşmayan bir süre sınırı konmalıdır.

-          Hakkındaki kararın hukuka aykırı bulması halinde, kişinin eski görevine iade edilmesi ve maddi ve manevi zararlarını tazmin etme yetkisi tanınmalıdır.

Başbakanlık’a gönderilen yazı için tıklayınız.