Türk Tabipleri Birliği 14 Mart Tıp Haftası yaklaşırken sağlık alanında yaşanan sorunları görünür kılmak amacıyla ülke genelinde çalışmalar yürütmeye başladı. Bu çalışmalar kapsamındaki başlıklardan biri de “Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik” oldu.

Bu konuda yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerilerini sunmak üzere Odamızca “Hasta-Hekim İlişkilerinde Anamnez ve Fizik Muayenenin Önemi” başlıklı bir panel-forum düzenlendi. 21 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen panel hekimlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Panelin moderatörlüğünü TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel yaparken, Prof. Dr. Özdemir Aktan “Sağlık Politikaları ve Eğitim”, Prof. Dr. Özgür Kasapçopur “İyi Anamnez, İyi Fizik Muayene= İyi Hekimlik”, Prof. Dr. Taner Gören ise “Vaka Örnekleri İle Fizik Muayenenin Önemi” başlıkları altında sunumlar gerçekleştirdiler.

Panelde Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte getirilen performans sistemi, aşırı hasta yükü, poliklinik ve acil sayılarındaki artışın muayeneye ayrılan süreyi azalttığı, bunun sonucunda dünya standartlarının çok üstünde MRI ve laboratuvara dayalı sistemin ortaya çıktığı vurgulandı. Bu tablonun hasta-hekim ilişkisinde verimliliği azalttığı dile getirildi.

Prof. Dr. Özdemir Aktan konuşmasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi gerçeğinden yola çıkarak tıp eğitiminin kalitesinin performansa dayalı sistemle ve üniversitenin Sağlık Bakanlığı’na bağlanması sonrasında düştüğünü, 2008’den bu yana TUS başarılarının 7. Sıradan 36. Sıraya dek gerilediğini dile getirdi.

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ise konuşmasına Anadolu topraklarının Hipokrat’tan İbni Sina’ya hekimlik sanatına öncülük eden dehalara sahip olduğunu hatırlatarak başladı. Dr. Kasapçopur iyi ve onurlu hekimlikte ana amacın doğru tanı ve sağaltım olduğunu, doğru tanı içinse iyi bir anamnez ve fizik muayenenin şart olduğunu dile getirdi. 

Prof. Dr. Taner Gören yaptığı sunumda vaka örnekleri ile fizik muayene sürecinde yaşanan eksiklik ve aksaklıklar sonucu malpraktis vakaları yaşanabildiğini örnekler vererek anlattı. Hastaya yeterli süre muayene yapılamamasının çoğu kez gereksiz zaman ve mali kayba yol açan yardımcı tanı testleri yapılmasına sebep olduğunu, bu tablonun sağlık ortamında kışkırtılmış bir talebi doğurduğuna dikkat çekti.

Yapılan sunumların ardından katılımcıların soru ve katkılarının alınmasıyla toplantı sona erdi. Katılımcılar toplantıyı son derece verimli bulduklarını ve benzer toplantıların düzenlenmesinin ülkemizde anamnez ve fizik muayenenin öneminin kavranması açısından son derece gerekli olduğunu dile getirdiler.