1 Ocak 2015 tarihinden bu yana uygulamada bulunan Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Listesi (TTB-HUV Tarifesi), 5 Kasım 2016 tarihli ve 29879 sayılı Resmi Gazete’de yer alan “Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile mevzuata girdi. Buna göre, yönetmelik kapsamına giren kişilerle ilgili uygulamalar bundan böyle TTB HUV Tarifesi ve fiyatları üzerinden yapılacaktır. Bu vesileyle yönetmeliğe konu olan TTB-HUV Tarifemiz üzerine kısa bir açıklama yapmayı gerekli buluyoruz.

TTB-HUV Tarifesi Nedir?

Türk Tabipleri Birliği tarafından 6023 sayılı TTB Kuruluş Yasası kapsamında hazırlanan, hekimlerin sunduğu sağlık hizmetlerinin tanımları, uygulama şekilleri ve karşılığı olan ücretlerin hesaplanmasını sağlayan birim ve kuralları gösteren bir listedir. Başlangıçtan itibaren TTB Asgari Ücret Tarifesi (TTB-AÜT) adıyla bilinen ve yayımlanan liste, 2006 yılında çıkarılan 5477 sayılı kanunla önce TTB Referans Ücret Tarifesine dönüşmüş ve nihayet hızla değişen ülke koşullarına uygun hale getirilerek ve elektronik ortama taşınarak TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (TTB-HUV) Tarifesi adını almıştır.

TTB-HUV Tarifesi, aslında daha önce uygulamada bulunan TTB-AÜT’nden tamamen bağımsız ve ayrı bir liste değildir. Asgari Ücret Tarifemiz’de bulunan çelişki ve eksiklerin giderilerek güncellenmiş ve elektronik ortamında sunularak günün kullanım koşullarına daha uygun hale getirilmiş ve 01.Ocak.2015 tarihinde uygulamaya konulmuş olan yeni halidir.

Elektronik ortamda hizmete sunduğumuz bu tarife, TTB-HUV Web abonesi olunarak ve TTB Web sayfamızda (www.ttb.org.tr) HUV aboneliği bölümünde açıklanan üyelik koşullarının yerine getirilmesi suretiyle görülebilecek şekilde hazırlanmıştır. TTB-HUV Listesi, her biri bağımsız bir kod ile tanımlı yaklaşık 8400 işlemden oluşmakta ve günün değişen koşullarına uygun olarak, ilgili uzmanlık derneklerimizin iş birliğiyle sürekli olarak güncellenmektedir.

Yönetmelik için tıklayınız.