25 Ağustos 2016 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yine bir kısım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden hekimlerin çalışma hakkını hukuka aykırı olarak kısıtlayan düzenlemelere karşı Türk Tabipleri Birliği’nce iptal davası açılmıştır. İptal talebi üç başlıkta toplanmıştır:

1) Hastaneden ayrılan hekimlerin yerine işe başlayacak hekimlerden yan dal uzmanı olan hekimlerin işe başlamasını, Sağlık Bakanlığı’nın oluruna bağlı kılan düzenlemenin iptali istenmiştir. Bu düzenlemede, Bakanlığın konuyu ne şekilde, hangi ölçütlere göre değerlendireceğine yer verilmemekte, yan dal uzman hekimlerinin çalışma hakkı ihlal edilmekte ve  hukuki güvenlik ilkesi zedelenmektedir.

2) Türk Tabipleri Birliği’ne bağlı odaların; özel hastanelerde çalışan hekimlerden haberdar olmasını, süreci izlemesini ve gerektiğinde hasta yararına ve hekim haklarına aykırı uygulamalara müdahil olmasını engelleyen noksanlıkların iptali istenmiştir.

3) Birden çok ilde çalışmaya ilişkin kuralların; toplum yararı, sağlık hakkı, bilimsel gerekçeler ve hekimin özlük hakları göz önüne alınarak düzenlenmemesi nedeniyle iptali istenmiştir.

Yürütmeyi durdurma istemli açılan dava ile ilgili gelişmeler web sitemizden duyurulacaktır.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi