İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, yeni nöbet genelgeleri, yeni açılacak aile hekimliği birimleri, kanser taramaları, temsilci seçimleri, TTB Aile Hekimliği Kolu toplantı hazırlıkları gündemiyle, 11 Ekim 2016 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda bir araya geldi.

Komisyon üyeleri, toplantı öncesi Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları, aile hekimleri dernekleri ve sendikalar öncülüğünde zorunlu ‘Cumartesi nöbetleri’ ne karşı sürdürülen ve 21 ay süren haklı mücadelenin birinci basamak sağlık çalışanlarının lehine sonuçlanması nedeniyle, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve çalışanlarına, Türk Tabipleri Birliği’ne mücadele boyunca verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiler.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı ve komisyon üyelerinin katıldığı teşekkür bölümünde söz alan Tükel ve Erez: “Yaklaşık 2 yıldır aile hekimlerinin fazla ve esnek çalışma dayatmasına karşı oldukça zorlu, uzun soluklu, önemli bir mücadele yürüttüklerini, mücadele sonucunda zorunlu nöbet uygulamasını kaldıran aile hekimlerini kutladıklarını; TTB Aile Hekimliği Kolumuzun, İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonumuzun bu başarıda oldukça önemli sorumluluk üstlendiğini, komisyon ve kolumuz içinde emek veren tüm aile hekimlerini ayrıca kutladıklarını” belirtiler. 

Komisyon Eş Başkanı Dr. Hatıra Topaklı’nın yönettiği toplantıda görüşülen gündemler ve alınan kararlar:

•Yeni nöbet genelgeleri değerlendirildi: TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Üyesi Dr. Recep Koç konuyla ilgili bilgilendirme yaparak, önümüzdeki süreçte bizi bekleyen sorunları dile getirdi.

•Yeni açılan aile hekimliği birimleri ile olası ücret düşüşleri,  sahada yaratacağı sorunlar tartışıldı. Sürecin yakından izlenmesi kararı alındı. 

•İstanbul’daki TSM’lere yeni atanan hekimlerle  iletişim  kurulması,  Oda ile ilişki kurmalarında destek olunmasına karar verildi.

•Birinci basamakta yapılan Kanser taramaları ile ilgili bir çok sorunun olduğu, ASM sağlık çalışanlarının bu nedenle bir çok sıkıntı yaşadığı, ceza puanları aldığı dile getirildi. 

•Birinci basamakta devam eden kanser taramalarının gerekliliği, yararlılığı, bilimsel değeri, uygulama şekli gibi bir çok bakımdan değerlendirilmesi amacıyla bir panel ya da çalıştay düzenlenmesine karar verildi

•İstanbul Tabip Odası birinci basamak temsilci seçimleri ile ilgili hazırlık yapıldı. Secim yöntemi ile ilgili bilgi verildi. Komisyon üyeleri seçimlerin organizasyonu ile ilgili ilçeleri bölüşülerek planlama yapıldı. 

•15-16 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da yapılacak olan TTB Aile Hekimliği Kolu toplantısı için hazırlıklar gözden geçirildi.