Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), DİSK Devrimci Sağlık-İş, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği çalışma koşullarının ağırlaştırılması, iş ve emeklilik güvencesinin ortadan kaldırılması, sağlık bilimleri eğitimlerinin niteliksizleştirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesizleştirilmesi ve  sosyal güvenlik haklarının gasp edilmesine karşı 13 Ekim 2016 günü 12.30’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde buluşarak bir basın açıklaması yaptı. Önümüzdeki günlerde birçok şehirde gerçekleşecek etkinlikler "Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları” başlığı altında yapılacak.

Basın açıklamasında ilk konuşmayı TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel yaptı. Prof. Dr. Tükel “Demokrasi için emek ve sağlıkçılar buluşması yapmak için bir araya geldik. 15 Temmuz’da bir darbe girişimde bulunuldu. TTB olarak askeri darbelere de, sivil darbelere de karşı olduğumuzu belirttik ve lanetledik. 20 Temmuz’dan başlayarak OHAL ilan edilmesiyle ülkemiz KHK’larla yönetilmeye başladı. Darbe girişimini bastırmak için çıkartılan OHAL giderek muhalifleri bastırmaya, gözaltına almaya, sindirmeye yönelik bir cadı avına dönüştü. Sağlık alanında ciddi sorunlarla karşılaşmaya başladık. Adli muayeneleri hekimler karakollarda yapmaya başladı. Aslında sağlık merkezlerinde hekimlik ilkeleri ile yapılması gerekirken bunlara izin verilmedi. Birçok sağlık kurumu bir gecede hazırlanan listelerle kapatıldı. Burada çalışan sağlık çalışanları ve bu hastanelerde tedavi gören hastaların ne olacağına dair sağlıklı bilgiler alamadık kimseden. 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2081 sağlık çalışanı görevinden uzaklaştırıldı. Açığa alınan sağlık çalışanlarının yerine sözleşmeli personel alınacağı açıklandı. Bu durum güvencesizliği getirmektedir. Biz bunların karşısında özgürlük mücadelemizi sürdüreceğimizi, işimize, geleceğimize dair haklarımıza sahip çıkacağımızı buradan duyuruyoruz” dedi.

Prof. Dr. Tükel’in ardından söz alan DİSK Genel Sekreteri ve Devrimci Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu ise “Sağlıkçılardan demokrasi için emek buluşmalarının ilkini bugün burada başlatıyoruz, ardından tüm Türkiye’de bu buluşmalarımızı gerçekleştirerek taleplerimizi oluşturup Sağlık Bakanlığı önünde yapacağımız eylem ile yetkililere ve kamuoyuna açıklayacağız” dedi.

Ortak basın açıklamasını SES Eş Başkanı İbrahim Kara okudu. Basın metninde şu görüşlere yer verildi; “Bugün AKP Hükümeti, 7 Haziran seçimleri sonrası daha da belirginleşen otoriter yönetim anlayışını, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında toplumsal alanın tümüne dayatmaktadır. İktidar paylaşım kavgasının sonucu olarak ortaya çıkan kanlı darbe girişimi bahane edilerek muhalif kesimlere karşı cadı avı yürütülmekte, örgütlenme hakkımız hiçe sayılmakta, güvencesizlik tırmandırılmaktadır. Sağlık emekçilerinin hukuksuz bir şekilde, kendilerini savunma hakkı tanınmadan kamu alanından ihraç edilmelerini kabul etmiyoruz.

İşbirliği içinde olduğunuz cemaatlere boyun eğmedik, yeni işbirlikçilerinize, yeni cemaatlerinize ve kadrolaşma saldırınıza da boyun eğmeyeceğiz!

Yıllardır sağlık kurumlarını, bu ülkenin ve kamunun tüm olanaklarını ve birikimlerini cemaatlerle kol kola girerek sermayeye peşkeş çekenler aynı zamanda sağlık çalışanlarının emeğini değersizleştirerek, saygınlığını yok ederek özel sağlık kurumları için ucuz işgücü yaratma telaşına girdiler. Teşviklerle büyüttükleri, SGK kaynaklarından besledikleri özel sağlık sektöründe, darbecisinden sinsi olanına kadar her türlü sermaye grubunun önünü açanlar hesap vermelidir. Darbe girişiminin siyasi ve askeri sorumluları derhal açığa çıkartılmalı, demokratik hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda yargılanmalı ve hak ettikleri cezaları almalıdır. Ancak en temel hukuk ilkelerini yok sayan, adalet duygusu barındırmayan, keyfi ve kimin karar verdiği belirsiz uygulamaları kabullenmiyoruz. Darbe bahane edilerek hayatı demokrasi, emek ve sağlık hakkı mücadelesinde geçen insanların mağdur edilmesini kabullenmiyoruz. Hukukun hiçe sayıldığı, işbirlikçilerin değil direnenlerin sindirilmeye çalışıldığı bu anti demokratik uygulamaları Reddediyoruz!” dedi.

Basın açıklaması “Ne OHAL Ne Darbe Bağımsız Türkiye” sloganı ile son buldu.

Basın açıklaması için tıklayınız.