Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 30 Eylül 2016 günlü Resmi Gazetede yayımlandı.

Yapılan değişiklikle;

- “Stratejik personel” olarak tanımlanarak, devlet memurlarına tanınan haklardan yararlanması engellenenlerin kapsamı genişletildi; tabiplerin yanına diş hekimleri ile eczacılar da eklendi.

- Personelin il içi atamaları ile ilgili usul ve esasların Sağlık Bakanlığı tarafından yönergeyle belirleneceği kuralı getirildi.

- Sağlık çalışanlarının eğitim nedeniyle atama taleplerinde “iki yıllık öğrenim” yerine “dört yıllık örgün öğrenim” şartı getirildi. “Stratejik personelin” bu haktan da yararlanamayacağı kurala eklendi.

- Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’te 1.9.2016 tarihinde yapılan değişiklikle “Genel sağlık bakımından önemi haiz sağlık personeli hakkında özel yönetmelikte düzenleme yapılması kaydıyla birinci fıkranın (d) bendine ilişkin farklı usul ve esaslar belirlenebilir.” kuralı getirilerek; Sağlık Bakanlığının Devlet memurlarıyla ilgili genel düzenlemeye göre istisnai kural belirlemesine, özel Yönetmelik kuralının Danıştay tarafından iptalinin engellenmesine çerçeve oluşturulmak istenmişti. Bu çerçevede Bakanlık, eşi özel sektörde çalışan “stratejik personelin” eş durumu mazeretinden yararlanamayacağı kuralını korudu. Böylece, eşi özel sektörde çalışan tabip, diş hekimi ve eczacıların eş durumu mazeretinden yararlanmaları imkansız hale getirildi. Yine bu kişiler yönünden “Yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır” kuralının da geçerli olmayacağı, bu sebeple de atama talep edemeyeceği, kabul edildi.

- Kurumlar arası naklen ataması yapılanlar yönünden şehit ve malul yakınları ile sağlık mazereti ve can güvenliği gibi olağanüstü durumlar kapsamındaki atama talepleri hariç olmak üzere 1 yıl geçmeden atama talebinde bulunulamayacağı kuralı getirildi. Düzenlemenin önceki halinde istisnalar arasında aile birliği ve eş durumu varken bu kaldırıldı. Aday memurların sayılan haller hariç adaylığı bitene kadar atama talebinde bulunamayacağı kuralı getirildi.

Türk Tabipleri Birliği tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye karşı açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı. http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hukuk-6023.html Danıştay’ın farklı daireleri tarafından verilen kararlarda da düzenlemenin hakkaniyete ve hukuka aykırı olduğu belirlenmişti.

Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi Türk Tabipleri Birliği tarafından değerlendirilmektedir. Bu düzenlemelerden hukuka aykırı bulunanların iptali için dava hazırlıkları başlatılmıştır.