Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat 2015 tarihinde, 2015/5 sayılı, “e-Nabız Projesi” konulu bir genelge yayımlayarak, Sağlık Net Online Sistemi kurduğunu bildirmiş ve muayenehaneler de dahil olmak üzere -kamu ya da özel ayrımı yapılmaksızın- bütün sağlık kurum ve kuruluşlarından hastaların 01.01.2015 tarihinden itibaren tutulan bütün kayıtlarının 01.03.2015 tarihinden başlayarak kendisine gönderilmesini istemiş; Türk Tabipleri Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği de, birlikte açtıkları davada Genelgenin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep etmişlerdi.

Danıştay 15. Dairede görülen davada, yasal dayanağı olmayan genelge ile kişisel verilerin toplanamayacağı vurgulanarak yürütmenin durdurulmasına karar verilmişti. Sağlık Bakanlığı’nın bu karara itirazı da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildi.

Geçtiğimiz günlerde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Ancak anılan Kanun’da tanımlanan denetim yapıları henüz oluşturulmadığı gibi Sağlık Bakanlığı da bu Kanun uyarınca çıkartması gereken yönetmeliği çıkartmamıştır. Bu nedenle, kişisel verilerin toplanabilmesi için gerekli olan yasal dayanak halen de oluşturulmuş değildir.

“e-Nabız Projesi” konulu bir genelgenin iptal istemiyle ilgili karar Danıştay 15. Daire tarafından verilecektir.