Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nün, kamuoyunda “Barış İçin Akademisyenler Bildirisi” olarak bilinen metne imza attıkları gerekçesiyle, 6’sı hekim 8 öğretim üyesinin görevden alınmaları/işten atılmaları talebiyle YÖK’e bir disiplin soruşturması raporu gönderdiğini gazete haberinden öğrenen akademisyenlere destek amacıyla Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü önünde bir basın açıklaması yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği tarafından düzenlenen açıklamaya, TTB adına Genel Sekreter Prof. Dr. Özden Şener, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Fatih Sürenkök ve Dr. İsmail Bulca katıldılar. Aydın, Muğla, Adana Tabip Odaları, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), Biyoetik Derneği, Türkiye Psikiyatri  Derneği, Eğitim Sen, TMMOB, DİSK ve KESK’in yerel yapılanmaları ve çeşitli demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ile öğrenciler açıklamaya destek verdi.

Açıklamada, yapılan işlemin hukuksuz ve kabul edilemez olduğu belirtilerek, ifade özgürlüğünün bir hak olduğu ve üniversitenin de ifade özgürlüğünün korunması gereken bir yer olduğu vurgulandı.

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun iç açıcı olmadığını, sağlığın fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali olarak tanımlandığını ama Türkiye’de sokakların bomboş olduğu, herkesin can korkusu altında yaşadığını, yani sağlıklı bir durum olmadığını kaydetti. Her yurttaşın şiddete başvurmadan ya da şiddeti teşvik etmeden her türlü görüşü ifade etme hakkı bulunduğunu belirten Şener, bunu kısıtlamanın Türkiye’nin saygınlığına gölge düşürdüğünü ve bu durumdan mahcubiyet duyulması gerektiğini ifade etti.

Şener, Üniversite Rektörlüğü’nün, çalışanlarının, hele de öğretim elemanlarının ifade özgürlüğünü herkesten çok savunması ve onları dışarıdan gelen saldırılara karşı koruması gerektiğini söyleyerek, TTB’nin laik, demokratik, barış içinde özgür bir Türkiye için ifade özgürlüğünün ve bu anlamda görüşlerini ifade eden akademisyenlerin de her zaman yanında olduğunu bildirdi.