Hükümet tarafından kanun tasarısı olarak TBMM’ne sunulan Bilirkişilik Kanun Tasarısının  Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerine 5 Nisan 2016 günü başlandı. Komisyon Başkanı ile bütün partilerin temsilcileri tarafından tasarının üzerinde çalışmaya ihtiyaç bulunduğu belirtilerek ayrıntılı çalışma yapmak üzere alt komisyon oluşturulmasına ve çalışmaların alt komisyonda yapılmasına karar verildi.

Bilirkişilik Kanun Tasarısında bir insan olarak hekimlerin hak arama özgürlüğünü, adil yargılanma hakkını yakından ilgilendiren hükümler olduğu gibi hekimlerin kendi mesleki uzmanlık alanlarında bilirkişilik yapabilmekle ilgili hak ve sorumluluklarını yakından ilgilendiren düzenlemeler de bulunmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği, yazılı olarak hazırlayıp Adalet Komisyonu üyelerine ilettiği görüşlerinde Tasarıda değiştirilmesi, çıkarılması veya yeniden düzenlenmesi gereken hususları belirtmekle birlikte; ayrıntılı çalışma ihtiyacı bulunduğunu belirterek tasarının alt komisyona gönderilmesini talep etmişti.

Komisyon toplantısına Türk Tabipleri Birliği adına Merkez Konsey Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen ile Av. Ziynet Özçelik katılmış olup alt komisyon çalışmaları da Birliğimiz tarafından izlenecektir.

TTB Merkez Konseyi

TTB görüşleri için tıklayınız.