TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna (TKHK) bağlı 55 adet eğitim ve araştırma hastanesi arasında birlikte kullanım protokollerinin yapılmasının ardından, döner sermayeden yapılacak yönetici payı ödemeleri konusunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

TTB Merkez Konseyi, konuyla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’na, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı’na ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne 1 Nisan 2016 tarihinde yazı gönderdi.

Yazıda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin tarafı olduğu protokollerde 2547 sayılı Yasanın 58. maddesine dayalı olarak “yönetici payı” kapsamında döner sermaye ödemesi yapılmasının benimsenip benimsenmediği, sayılan yöneticilerin 55 adet hastaneden ayrı ayrı ödeme alıp alamayacağı, protokollerin bu yönüyle denetlenerek onay alınıp alınmadığı soruldu.

 

TTB Merkez Konseyi tarafından gönderilen yazı aşağıdadır: 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na

Sağlık Bakanlığı’na

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı’na

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne

 

Konu: Döner sermayeden yapılacak yönetici payı ödemeleri hakkında

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna (TKHK) bağlı 55 adet eğitim ve araştırma hastanesi arasında birlikte kullanım protokolleri yapılmıştır. Protokol metni kamuoyuna açıklanmamış; edinmeye yönelik taleplerimiz de reddedilmiştir. Ancak daha önce farklı üniversiteler tarafından yapılan protokollerin benzeri bir düzenleme olduğu tahmin edilmektedir. Bu kapsamda SBÜ ile TKHK’na bağlı eğitim araştırma hastaneleri arasında yapılacak protokol hükümlerinin Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün uygun görüşüyle yürürlüğe gireceği bilinmektedir.

Tek bir eğitim ve araştırma hastanesi ile üniversite arasında yapılan protokollerde, 2547 sayılı Yasanın 58. maddesine atıfla rektör, rektör yardımcıları, üniversite genel sekreteri, ilgili birimin dekan ve dekan yardımcıları olarak sayılan yöneticilere hastanede verilen hizmet sayesinde oluşan döner sermaye gelirinden pay ödenmesi benimsenmiştir.

Ancak 2547 sayılı Yasanın 58. maddesinin esası, üniversitenin kendisine ait bir döner sermaye işletmesine sahip olmasına karar verildikten sonra buradan yapılacak ödemelerin düzenlenmesidir.

Bilindiği gibi 2547 sayılı Yasanın “Döner sermaye” başlıklı 58/f maddesi şu düzenlemeyi içermektedir: “Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, üniversite yönetim kurulunun uygun gördüğü birimin döner sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır. Yapılacak ek ödemenin tutarı ek ödeme matrahının, rektörler için yüzde 600’ünü, rektör yardımcıları için yüzde 300’ünü, genel sekreterler için yüzde 200’ünü geçemez”

SBÜ’nün, TKHK’ye bağlı hastanelerde çalışan bir kısım hekimi akademik kadrosuna alarak ilgili eğitim ve araştırma hastanelerinde görevlendirdiği, hekimin zaten yürüttüğü görevi bir başka statü sağlanmış olarak yürütmeye devam ettiği; dolayısıyla eğitim ve araştırma hastanelerinin döner sermaye gelirine SBÜ’nün ek bir katkısının olmadığı da bilinmektedir. 

Bu çerçeve de dikkate alınarak; SBÜ’nün tarafı olduğu protokollerde 2547 sayılı Yasanın 58. maddesine dayalı olarak “yönetici payı” kapsamında döner sermaye ödemesi yapılmasının benimsenip benimsenmediği, sayılan yöneticilerin 55 adet hastaneden ayrı ayrı ödeme alıp alamayacağı, protokollerin bu yönüyle denetlenerek onay alınıp alınmadığı hususlarında tarafımıza bilgi verilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

TTB Merkez Konseyi