Türkiye toplumcu hekim hareketinin en önde gelen isimlerinden Dr. Ata Soyer, aramızdan ayrılışının üçüncü yılında, 19 Mart 2016 Cumartesi günü Eskişehir Tabip Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen “Güvencesizleştirme” başlıklı panel ile anıldı.

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Ata Soyer Sağlık ve Politika Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen panele Prof. Dr. Mehmet Zencir ve Menderes Tutuş konuşmacı olarak katıldılar.

Panelin açış konuşmaları Dr. Ata Soyer’in babası Mustafa Soyer, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz tarafından gerçekleştirildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, burada yaptığı konuşmada sağlık alanında 240 bin kişinin taşeron şirketler aracılığıyla çalıştığını belirterek, TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilerin 1 Kasım seçimleri öncesinde taşeron çalışmaya son vereceklerine dair sözler verdiklerini hatırlattı. Bu sözlerin tutulmasını beklediklerini kaydeden İlhan, “asıl iş” – “yardımcı iş” ayrımını ise kabul etmediklerini, sağlık hizmetinin bir bütün olduğunu ve tüm taşeron çalışanların güvenceli çalışma kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

Açış konuşmalarının ardından panele geçildi. Prof. Dr. Mehmet Zencir, “Ulusal İstihdam Stratejileri Bağlamında Sağlık Emek Gücüne Saldırılar”, Menderes Tutuş da, “Güvencesizleştirme Nasıl Ele Alınmalı, Nasıl Mücadele Edilmeli” başlıklı konuşmaları yaptılar. Konuşmalarda güvencesiz çalıştırma ve taşeronlaştırma olgusu ele alındı.