İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, "www.eniyihekim.com" isimli internet sitesinin yöneticileri hakkında "aracılık faaliyeti" nedeniyle ceza davası açtı. 

 

 

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET SAVCILIĞI TARAFINDAN

“www.eniyihekim.com” İSİMLİ İNTERNET SİTESİ YÖNETİCİLERİ HAKKINDA

“ARACILIK FAALİYETİ” NEDENİYLE CEZA DAVASI AÇILDI

Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları olarak, gerek reklam yasağına ve tanıtım kurallarına aykırı hareket edenler, gerekse de sağlık hizmeti sunumunda aracılık faaliyeti yapan ve/veya aracıdan faydalananlar hakkında yıllardır bir dizi hukuki girişimde bulunuyor, disiplin soruşturmaları yürütüyoruz.

Bu çalışmalarımıza, sağlık hizmetlerinin hızla tahrip edildiği ve ticari bir alana dönüştürülmeye çalışıldığı bu dönemde hız kazandırdığımızı, yazılı ve görsel basını, sosyal medyayı ve internet sitelerini yaygın bir şekilde takip etmeye başladığımızı duyurmuştuk. (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hukuk-5806.html)

Bu kapsamda www.eniyihekim.com isimli internet sitesinde sürdürülen faaliyet de incelenmiş, sisteme üye olan hekimlere, hastalara ulaşmaları için belli bir ücret karşılığında, aracılık hizmeti sunulduğu değerlendirilerek, bu internet sitesi yönetici ve yetkilileri hakkında şikayetçi olunmuştur.

Nitekim 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 64. maddesinin 1. fıkrasında; “Ücret ve her hangi bir menfaat mukabilinde tabiplere iş getirenler veya delalet edenlere, üç aydan bir seneye kadar hapis cezası verilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Şikayetimiz sonucunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame düzenlenerek; www.eniyihekim.com isimli internet sitesi yöneticileri hakkında, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 64. maddesinde yer alan “Tabiplere İş Getirenler” başlıklı maddenin/aracılık yasağının ihlali nedeniyle ceza davası açılmıştır.

Mesleğin itibarını ve halkın sağlığını korumak, sağlık alanının ticari bir alana dönüştürülmesini engellemek için, bu ve benzeri web sitelerini takip etmeye, her türlü hukuki süreci yürütmeye devam edeceğimizi önemle duyuruyoruz.

Bu vesileyle ve bu davanın açılmış olması veya nasıl sonuçlanacağından tümüyle bağımsız olarak meslektaşlarımıza;

·      Sağlık hizmeti sunumunda, hekimler ve hastalar arasında aracılık yapmak kadar, aracıdan yararlanmanın da yasak faaliyetlerden olduğunu,

·      Bu yasağın Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının 14. maddesinde; “Hekim, hasta sağlamak amacıyla aracı kişilerden yararlanamaz.” denilerek açıkça düzenlendiğini,

·      Ücret karşılığında bu internet sitelerinden faydalanan meslektaşlarımızın, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde disiplin suçu işlediğini,

bir kez daha hatırlatıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu