Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, Aile Hekimliği sözleşme feshi için gereken ihtar puanı 100’den 200’e çıkarıldı. TTB Aile Hekimliği Kolu, konuyla ilgili açıklama yaparak, ihtar puanlarının 200'e çıkarılmasının çözüm olmadığını, aile hekimlerinin direnişinin süreceğini vurguladı.

 

AİLE HEKİMLERİ İKİ YÜZE KARŞI DİRENİŞ YÜZÜNÜ TERCİH ETTİ…

Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, Aile Hekimliği sözleşme feshi için gereken ihtar puanı 100’den 200’e çıkarıldı.

Binlerce Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) sağlık çalışanı sözleşme feshiyle karşı karşıya…

Sağlık Bakanlığı, ASM sağlık çalışanlarına hafta içi 5 gün 40 saat görev ve sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmelerine ilaveten Cumartesi günleri fazladan çalışma dayatmasında bulunuyor; tam 14 aydır…

Tam 14 aydır ASM çalışanları, kendilerine dayatılan haksız ve hukuksuz dayatmalara karşı, kazanılmış hakları için direniyor…

Sağlık Bakanlığı bu haklı direnişi, Anayasa’ya* aykırı olduğu açık olan ‘ceza puanı ’ uygulamasıyla kırmaya çalışıyor.

Aile Hekimleri ve diğer ASM çalışanları, iki yıllık sözleşme dönemi içinde istismara açık kriterlerden oluşan ceza puanları toplamda 100’e erişince, sözleşmesi fesih edilerek işten atılıyordu.

ASM çalışanları 3 Ocak 2015 tarihinden itibaren Cumartesi günleri nöbet adı altında fazladan çalışma dayatmalarına gitmemeye başladı; bunun üzerine Sağlık Bakanlığı her gidilmeyen nöbet için çalışanlara önce 5 ceza puanı, direniş kırılmayınca 16 Nisan 2015 tarihinden itibaren de 20 ceza puanı vermeye başladı.

ASM çalışanlarının Cumartesi direnişi devam ederken ceza puanları 100’leri aşıp sözleşme fesihleri gündeme gelince, bu kez de direnişi kırmak için 26 Şubat 2016 tarihinden itibaren sözleşme feshi üst sınırı olan 100 puanı, iki 100 puana çıkardı…

Aile Hekimleri, ceza puanı üst sınırının 200 e çıkarılmasına rağmen direnişlerini sürdüreceklerini, ‘ikiyüzlü olmayı kabul etmiyoruz’ sloganıyla sosyal medya da duyurmaya başladı…

Şimdi de Sağlık Bakanlığı, Birinci basamak sağlık hizmetlerini yapboz tahtasına çevirdi; halktan, sağlık çalışanlarından, meslek odalarından, derneklerden, sendikalardan habersiz Halk Sağlığı Merkezleri (HASAM) gibi yasal çerçevesi bile belli olmayan, ne olduğunu bilemediğimiz birçok projeyi hayata geçirmeye çalışıyor.

Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz:

Aile Hekimlerine, fazla, esnek ve angarya çalışma dayatmalarından, anayasal dayanaktan yoksun ceza puanı uygulamalarından, sözleşme fesihlerinden, birinci basamak sağlık hizmetlerine verdiğiniz zararlardan vazgeçin. Ceza puanı sisteminde yapılan bu değişiklik ASM çalışanlarını haklı mücadelesinden vazgeçiremeyecektir…

Sağlık Bakanlığı’nı, meslek örgütümüz TTB ve birinci basamağın tüm bileşenleri ile bir araya gelerek; toplumun sağlık, çalışanların çalışma hakları temelli politikalar oluşturmaya ve yaşama geçirilmesi için çaba göstermeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU

 

*Anayasa Mahkemesi'nin 21.02.2008 tarihli kararı gereğince, “diğer kamu görevlisi” kapsamında olup, Anayasa’nın 128. maddesi gereğince, “görevlerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri” kanun ile düzenlenmek zorundadır.