Birliğimize yapılan sözlü başvurularda Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından, hastanelerde görev yapan personelden, “Personel Gizlilik Sözleşmesi” başlığını taşıyan belgelerin imzalatılmak istendiği belirtilmekte ve bu konuda ne yapılması gerektiği sorulmaktadır.

Söz konusu belge incelendiğinde; personelin “hizmet kapsamında edineceği verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için”, sözleşmede belirtilen “kurallara uyacağının beyanı olarak” imzalatılacağının ve Personelin sözleşme hükümlerini ihlali halinde doğacak tüm hukuki sorumluluğun personel tarafından kabul edildiğinin belirtildiği görülmektedir.

Bilindiği gibi Anayasa’nın 128. maddesi uyarınca “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” İdare, dayanağını anayasa ve yasalardan almayan hiçbir yetkiyi kullanamaz. Bu bakımdan “sözleşme” adı altında bir takım metinlerle kamu görevlilerine hukuki ve cezai sonuçlar doğuran yükümlülük getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Belirtmek gerekir ki kamu görevlisi olsun ya da olmasın hekimlerin uymaları gereken (hasta-hekim ilişkisi ve sır saklama yükümlülüğünü de içeren) etik kurallar, 1219 ve 6023 sayılı Yasalar ve iç hukuk metni haline gelen BİYOTIP Sözleşmesi ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları ve etik bildirgeler başta olmak üzere, kendine has ulusal ve uluslararası mevzuatında tanımlanmıştır. Kamu görevlileri yönünden  ayrıca uyulması gereken kurallar da 657 sayılı Yasa ve 4924 sayılı Yasalarda gösterilmiştir.

İdarenin yasal çerçeveyi aşmamak bu kurallara aykırı olmamak kaydıyla düzenleyici işlemler yapma yetkisi bulunmakla birlikte, kişilerle idari sözleşmeler imzalamak suretiyle yeni kurallar koyması olanaklı değildir. Halihazırda var olan kurallara uyulması için ayrıca “taahhüt” alınmasının da hiçbir yararı ve gerekliliği bulunmamaktadır.

Sözü edilen muğlak ve içeriği belirsiz sözleşme, hiçbir yönden hukuka uygun olmayıp idareye, kamu görevlilerini bu şekilde sözleşme imzalamaya zorlama yetkisi veren bir Yasal düzenlemenin de bulunmadığını meslektaşlarımıza hatırlatırız.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi