2015 Yılında Haseki EAH Enfeksiyon ve Beyin Sinir Cerrahisi (BSC)  Klinikleri asistan hekimleri, gerekli uzmanlık eğitimini alamadıklarını belirterek Tıpta Uzmanlık Kurulu’na(TUK) başvurmuştur.  TUK tarafından oluşturulan denetim komisyonu Hastaneyi denetlemiş, hazırlanan denetim raporu  doğrultusunda 27 Haziran 2015 tarihinde bu kliniklerin uzmanlık eğitimi verme yetkisini 6 aylığına askıya almıştır. Askı süresi içinde enfeksiyon hastalıkları asistan hekimlerinin Şişli Etfal EAH’de, BSC asistan hekimlerinin ise tercihte bulundukları dönem TUS puanları ve oluşmuş eğitim eksiklikleri de gözetilerek, tercih edecekleri eğitim araştırma hastanelerinde eğitimlerine devam etmelerine karar verilmiştir.

Karardan sonra BSC asistan hekimlerine tercih ettikleri kurumlar sorulmuş, hatta her iki klinik asistanlarının da geçici hastanelerine atamaları ÇKYS’ye düşmüştü.

Ancak bu noktadan sonra süreç gerek Haseki EAH yöneticilerinin, gerek Sağlık Bakanlığı bürokratlarının müdahalesi ile karmaşık bir hal almış, ÇKYS’deki atama geri çekilmiş, Hastane yönetimi, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde TUK kararlarına bir itiraz yolu bulunmamasına rağmen TUK kararına “itiraz” etmiş, bu “itiraz” bakanlık bürokratları tarafından TUK gündemine taşınmış, ancak TUK kararına sahip çıkmış, TUK kararlarının katî olduğu, kararın uygulanması gerektiği Bakanlık bürokratlarına hatırlatılmıştır.Bu duruma karşın Bakanlık, TUK kararını uygulamama ısrarını sürdürmüştür.

Türk Tabipleri Birliği, asistanların eğitim haklarının, mesleki yeterliğin korunması ve geliştirilmesi, nitelikli sağlık hizmetinin verilebilmesi amaçları doğrultusunda bu süreçte;

·         Asistan hekimlerin başvurularında danışmanlık vermiş,

·         Haseki EAH hastanesi yöneticileri ile iki kez görüşmüş.

·         Haseki Yönetimi ve Sağlık Bakanlığı’na TUK kararlarının uygulanması sorumluluğunu yazılı ve sözlü olarak hatırlatmış,

·         Bütün girişimlere karşın yetkililerden gerekli yanıtın alınamaması üzerine TUK kararının uygulanabilmesi için idare mahkemesine başvurarak  dava açmıştır.

Açılan davada Mahkeme, cevap süresini kısaltmış, yürütmeyi durdurma konusunda karar vermeden önce Bakanlığa TUK kararının uygulanmasına veya uygulanmamasına ilişkin tesis edilen işlemlerin olup olmadığını sormuş ve ilgili işlem dosyasını istemiştir (Mahkemenin ara kararı için tıklayınız).  

26 Ocak 2016 tarihi itibariyle Asistanlar eğitim eksikliklerini tamamlamak üzere geçici hastanelerinde görevlendirilmiştir. Geri dönüp, dönmeyecekleri, ilgili kliniklerde 6 ay sonra yapılacak, yeni TUK denetimi sonrası yapılacak oturumda karara bağlanacak.

Bu süre içerisinde eğitim yetkisi askıya alınan kliniklerde, rotasyon dahil uzmanlık eğitimi verilemeyecek, TUS ile bu kliniklere yeni asistan hekim kadrosu açılmayacaktır.

Gerek Haseki EAH Hastanesi’ndeki yönetici konumundaki, gerek Sağlık Bakanlığı’nda görevli meslektaşlarımızın TUK’un denetimleri ve bu doğrultuda aldığı kararların hekimlik mesleğinin niteliğinin korunması açısından öneminin farkında olduğuna inanıyor, bu 6 aylık süreyi bir “ceza” değil, daha ileri hedefler için bir fırsat olarak değerlendirmelerini bekliyoruz.

Türk Tabipleri Birliği, TUK temsilcisi İstanbul Tabip Odası ve ilgili organları aracılığı ile  sürecin takipçisi olmayı sürdürecektir.

Başta baskı görebilecekleri endişesinden kaynaklanan tüm çekincelerine rağmen nitelik tıp eğitimi, hekimlik ve sağlık hizmetine sahip çıkan asistan hekimler ve TUK üyeleri olmak üzere tüm meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi