TTB Aile Hekimliği Kolu aile hekimliğinde işten atmaların başladığını bildirdi. TTB Aile Hekimliği Kolu'ndan yapılan yazılı açıklamada, aile hekimlerinin fazla çalışma dayatmalarına karşı mücadelesinin süreceği belirtilerek, "23 bin aile hekiminin tümünü de işten atsanız baskılarınıza ve haksız dayatmalarınıza boyun eğmeyeceğiz" denildi.

30.01.2016

BASIN AÇIKLAMASI

‘AİLE HEKİMLERİNİ İŞTEN ATMA MERSİN’DE BAŞLADI’

23 BİN AİLE HEKİMİNİN TÜMÜNÜ DE İŞTEN ATSANIZ

BASKILARINIZA VE HAKSIZ DAYATMALARINIZA BOYUN EĞMEYECEĞİZ!

Size sesleniyoruz değerli halkımız:

Aile hekimlerinizi, hemşirelerinizi, ebelerinizi, sağlık memurlarınızı işten atıyorlar…

Hem de birer birer…

Sırf haklarını korumak için seslerini yükselttiklerinden…

Sağlık Bakanlarının: ‘Herkesin aile hekimi olacak, vatandaşın her derdi derman bulacak’ diye propagandasını yaptıkları ‘Aile Hekimliği’ hekimleri işten atma kurumuna dönüşüyor…  

Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) haftanın 5 günü 40 saat hizmet veren, gece gündüz demeden aşı kampanyalarında, bulaşıcı hastalık takiplerinde, adli muayenelerde, ihtiyacın olduğu hastane acillerinde canla başla çalışan Aile Hekimlerine, diğer ASM çalışanlarına Cumartesi günleri, hiçbir ihtiyaç olmadan, belirsiz görev tanımıyla, yasal dayanağı olmaksızın fazladan çalışma dayatılıyor.

ASM çalışanları, uğrunda bedeller ödenmiş temel çalışma hakları için, bir yılı aşkın süreden beri direniyor.

Sağlık Bakanlığımız, yaptığı yanlışı görüp haksız hukuksuz dayatmalardan vazgeçeceğine, hakları için mücadelesini sürdüren ASM çalışanları hakkında soruşturmalar açıp, savunmalar istiyor, ceza puanları veriyor, ceza puanları 100’e varınca sözleşme feshi gibi baskı politikalarını uygulamayı tercih ediyor.

Güvenceden yoksun sözleşmeli çalışmaya zorlanan aile hekimlerinin ve diğer ASM çalışanlarının sözleşme fesihleri, yargının verilen ceza puanlarını iptal eden birçok kararına rağmen uygulamaya sokuluyor.

Mersin’de Aile Hekimlerinin hak arama mücadelesine öncülük eden Mersin Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Gürbüz Şen, Dr. Ahmet Nurcan, Dr. Cengiz Alyeşil ve Dr. Gürkan Aslan'ın sözleşmesi fesih ediliyor; böylece diğer çalışanlara gözdağı veriliyor…

Türk Tabipleri Birliği ve Mersin Tabip Odamızın yetkilileri, üyelerimize uygulanan sözleşme feshi haberi sonrasında Mersin Valiliği ile hızla temasa geçmiş, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığından acil randevu talep etmiş, 1 Şubat 2016 günü Mersin ilimize yakın Adana, Hatay, Gaziantep, Antalya gibi odalarımız başta olmak üzere tüm gelebilecek sağlık çalışanlarını Mersin’de buluşmaya, meslektaşlarımıza sahip çıkmaya çağırmışlardır.

Bundan sonraki süreçte meslek odalarımız ve birliğimiz sözleşme fesihlerinin yaşama geçirilmemesi, Sağlık Bakanlığı’nın ASM çalışanlarına dayattığı fazla ve esnek çalışma uygulamalarına karşı birinci basamakta örgütlü sendika ve derneklerle birlikte her türlü mücadeleyi en etkin bir şekilde sürdürecektir.

Şimdi tekrar halkımıza, Sağlık Bakanlığı’na, kamuoyuna sesleniyoruz:

Sizleri, Aile Hekiminizi, hemşirenizi yalnız bırakmamaya, işten atılmasına izin vermemeye, bunun için destek sunmaya, dayanışma göstermeye çağırıyoruz.

Bilin ki kendi eviniz gibi gelip gittiğiniz ASM’ler, yarın süslenip ‘Butik ASM’lere dönüşünce, birilerine satılınca, önünden bile geçemeyeceksiniz…

Sağlık Bakanlığı’nı bu haksız, hukuksuz dayatmadan vazgeçmeye, uyguladıkları baskıları durdurmaya davet ediyoruz.

ASM çalışanlarının mücadelesi haklı ve meşru olduğu için zaten kazanılmıştır, tüm sağlık çalışanlarını da işten atmaya kalksanız hakkımızı korumaya devam edeceğiz ve kazanacağız…

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu