Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, ATO Emekli Hekim Komisyonu ve TTB Emekli Hekimler Kolu temsilcilerinden oluşan bir heyet, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vural Kavuncu’yu ziyaret etti.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çetin Atasoy, Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Asuman Doğan, Emekli Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Utku Özcan ve TTB Emekli  Hekimler Kolu Sekreteri Dr. Derman Boztok TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vural Kavuncu’yu 21 Ocak 2016 tarihinde makamında ziyaret etti. 

Heyet, Vural Kavuncu’ya hekimlerin uzun süren eğitimleri ve çok ağır çalışma koşullarına karşın hem aktif çalışma yaşamında hem de emekliliklerinde ücretlerinin yetersiz ve adaletsiz olduğunu, döner sermaye, performans, vb. ek ödentilere dayalı ücretlendirmenin emekli hekim maaşına yansımadığını iletti. Bu sorunların yanısıra, emekli hekimlerin yoksulluk sınırının altında hatta yarısı düzeyindeki aylıklarla hayatta kalmaya çabaladığına dikkat çeken heyet, özlük hakları bakımından diğer meslek gruplarıyla olan aleyhe farkın giderek açıldığını, çok sayıda emekli hekimin barınma ve beslenme sorunuyla yüzyüze olduğunu belirtti.

Döner sermaye, performans ve diğer ek ödentilere dayalı ücretlendirme yerine emekli aylıklarına yansıyacak temel maaşlarda mutlaka iyileştirme yapılması gerektiği, geçmişte bu amaçla TBMM’ye verilen kanun teklifleri olduğu, bu tekliflerde belirtildiği üzere özel hizmet tazminatı, ek göstergelerin artırılması ve makam tazminatı ödenmesi yoluyla hem çalışan hekimlerin, hem de emekli hekimlerin özlük haklarının düzeltilebileceği, yeni meclis döneminde hekimlerin ve sağlık emekçilerinin hükümetten de bu yönde çalışmalar bekledikleri, hekimlerin TBMM’de en yüksek sayıda olduğu bu dönemin önemli bir şans olduğu, kendilerinin değerli koordinasyonunda katılımlı çalışma gruplarıyla en kapsamlı ve sorun çözücü yasa hazırlıklarının yapılabileceği aktarıldı. 

Heyet ayrıca, hekimlerin huzurevi ve hekimevi gereksinimleri, sağlık kuruluşlarında deontolojiye uygun ilgi görme, üniversitelerle Sağlık Bakanlığı'na bağlı  eğitim ve araştırma kuruluşlarındaki hekimlerin emeklilikte karşılaştığı ücret eşitsizlikleri gibi sorunların da çözümünü dilediklerini belirtti. ATO Emekli Hekim Komisyonu tarafından hazırlanan ve emekli hekimlerin sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir dosya Vural Kavuncu’ya sunuldu. 

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vural Kavuncu, hem bir hekim hem de hekim babası olarak, hekimlerin özlük hakları ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi önemsediğini, TBMM bünyesinde bu amaçla yapılacak çalışmalara destek olacağını belirtti.