Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO) toplantısı 16 Ocak 2016 Cumartesi günü, Adana Tabip Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay ve Gaziantep-Kilis Tabip Odaları Başkan ve yöneticileri ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey üyeleri Dr. Hüseyin Demirdizen ve Dr. İsmail Bulca katıldılar. Toplantıda, Türkiye’nin sağlık gündeminin yanı sıra çatışmalı ortamın yarattığı sağlık sorunları ve hekimler ile sağlık çalışanlarının durumu ele alındı.

GİTO toplantısında TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Nilay Etiler, TTB Merkez Konseyi Delegesi Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr. Ümit Biçer, Prof. Dr. Cengiz Erçin, Prof. Dr. Zelal Ekinci'nin de aralarında bulunduğu akademisyenlerin gözaltına alınmaları protesto edilerek akademisyenleri destekleyen bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı, Adana Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Hakan Şen okudu.

 

16.01.2016

BASIN AÇIKLAMASI

Savaşa Karşı Barışı, Ölüme Karşı Yaşamı Savunuyoruz!

AKP iktidarının uyguladığı neoliberal politikalar, sağlıktan eğitime, çevreden şehirleşmeye, çalışma hayatından, hukuk sistemine kadar her alanda çok büyük tahribatlara neden oldu. Her geçen gün daha da otoriterleşen devlet yönetimi, halkın üzerinde bir korku imparatorluğu yaratmayı hedeflemektedir. Diğer yandan, medya kuruluşları üzerinde kurduğu baskı ve yıldırma politikaları ile de kamuoyunu istediği gibi yönlendirmeye çalışan iktidar, istediğini hain, istediğini terörist, istediğini katil ilan etmektedir.

Bölgemizi kan gölüne çeviren başta ABD olmak üzere, emperyalist güçler ve bölgedeki işbirlikçilerince uygulanan savaş politikaları, hem Ortadoğu, hem de ülkemiz halklarını açlık, sefalet ve ölümle karşı karşıya bırakmıştır. Günlerce, aylarca uygulanan sokağa çıkma yasakları, biryandan insanların özgürlüklerini kısıtlarken, diğer yandan su ve yiyecek gibi en temel ihtiyaç maddelerine ulaşımını da engellemekledir. Bu çatışmalı ortamlarda bebeklerin, kadınların, yaşlıların, kronik hastaların sağlık hizmetlerine ulaşamadıkları bilinmektedir. Temel sağlık hizmetlerinin tamamen ortadan kalktığı gibi, sağlık kuruluşlarının birer savaş karargahı haline getirilmesi de, biz hekimleri ülkemizin geleceği açısından kaygılandırmaktadır.

Böyle bir ortamda bu ülkenin bilim insanlarının, akademisyenlerinin akan kanın durması, savaş politikalarına son verilmesi yönündeki barışçıl ve şiddet içermeyen çağrılarının iktidar çevrelerinde yarattığı tepki, her zaman savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunan biz hekimlerin kaygılarını da artırmaktadır. Akademisyenlerin, önce hain ve karanlık kişiler olarak ilan edilmesi, hedef gösterilmesi ve arkasından medya organları üzerinden başlayan bir linç girişimi, YÖK’ün durumdan vazife çıkararak soruşturmalar başlatması, hatta mafya çevreleri tarafından gelen tehditler, korku ve baskı imparatorluğunun yöntemlerine de uygun düşmektedir. Hemen arkasından, akademisyenlerin evlerinin basılarak gözaltına alınmaları, artık hukukun ve adaletin bir anlam ifade etmediği gibi bir döneme doğru gidiyoruz endişelerini uyandırmaktadır. Akademisyenlerin bu ülkenin sorunları ile ilgili olarak düşüncelerini ifade etmelerinin suç haline getirilmesi, sadece hukukun değil, aynı zamanda sözün de bittiği yerdir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Güney İlleri Tabip Odaları olarak, ifade ve düşünce özgürlüğünü, akademisyenlerimizin düşüncelerini her platformda ifade etmelerini ve ayrıca, savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunan bütün politikaları destekliyoruz.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

GÜNEY İLLERİ TABİP ODALARI