Barış İçin Akademisyenler Girişimi'nin bildirisine imza attıkları için sabah saatlerinde gözaltına alınan TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Nilay Etiler, TTB Merkez Konseyi Delegesi Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr. Ümit Biçer, Prof. Dr. Cengiz Erçin, Prof. Dr. Zelal Ekinci'ye destek vermek ve gözaltıları protesto etmek amacıyla Kocaeli Adalet Sarayı önünde basın açıklaması düzenlendi. 15 Ocak 2016 günü gerçekleştirilen açıklamaya TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, Kocaeli Tabip Odası yöneticileri ve çok sayıda akademisyen katıldı. Açıklamada, düşüncelerini ifade ettikleri için özgürlükleri gaspedilen tüm bilim emekçilerinin derhal serbest bırakılmaları, başlatılan tüm soruşturmaların durdurulması talep edildi. 

15.01.2016

BASIN AÇIKLAMASI

Akademi ve Düşünce Özgürlüğü Her Yönden Saldırı Altında

Barış için Akademisyenler Girişimi'nin bildirisine imza atanlardan bir bölümü bugün Kocaeli ve Bolu’da gözaltına alındılar, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade veriyorlar. İfade verenlerin aralarında hekimler de var. Üniversiteler imzacı akademisyenler için soruşturmalar açıyor. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı da re'sen soruşturma başlattığını açıkladı. Öte yandan kendilerine görev çıkartan birtakım karanlık şahıslar akademisyenleri tehdide başladı.

Adı sanı belli, okumuş, pek çoğu yaşını başını almış üniversite hocalarına adeta topyekûn savaş açılmış durumda. 

Acaba bu tutum Türkiye'nin içinde bulunduğu sorun yumağını aşmakta bir nebze olsun katkı sağlar mı? Sağlamaz.

Ülkenin sorunlarını demokratik hakları kısıtlayarak, ağızları, gözleri bantlayarak, türlü yıldırma politikalarıyla çözebilmek mümkün değildir. Tam tersine sorunları derinleştirir, ülkeyi büsbütün çıkmaza sürükler.

Oysa ihtiyacımız her türlü sorunun özgürce dile getirilebildiği, korkmadan tartışılabildiği bir Türkiye'dir.

Türkiye'de demokrasinin, aklın, vicdanın, hukukun, adaletin egemen kılınabilmesi için başta TBMM olmak üzere bütün toplum kesimleri sağduyuyla ve kararlılıkla hareket etmelidir.

Bugün gözaltına alınanlar ve bütün imzacıların yaşadıkları topraklara, bu toprakların insanlarına, çocuklarına sorumluluk duygularının hiç bir kişi ya da makamdan daha az olmadığına eminiz. O nedenle kamuoyunu nefret söylemi/dili ile yönlendirmeyi çok tehlikeli buluyoruz.

Gözaltı sürecinin derhal sonlandırılmasını bekliyor ve bu yönde çaba harcayacağımızı duyuruyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Kocaeli Tabip Odası