İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından düzenlenen İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri 25-27 Aralık 2015 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda gerçekleştirildi.

İşyeri Hekimliği günleri kapsamında, İstanbul Tabip Odası’nda “Risk Değerlendirmesi ve Katılımcı Stratejileri” ve  “Kardiyo-Pulmoner Resüsitasyon ve Defibrilatör kullanımı” başlıklı iki kurs düzenlendi. Hafta sonu programında alanla ilgili gelişmelerin ve mesleki/ bilimsel konuların tartışıldığı 12 oturum ve “işyeri hekimliğinin geleceği mücadele ve müdahale yöntemlerimiz” başlıklı forum yer aldı.

Etkinliğe değerli akademisyenlerin yanı sıra İşyeri Hekimleri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği de katkı sundu. Tüm oturumlarda 31 hekim, konuşmacı ve moderatör olarak yer aldı. İstanbul dışından katılımcıların da olduğu etkinlik, işyeri hekimlerinin aktif katılım ve katkılarıyla oldukça dinamik geçti.

Açılışta konuşma yapan TTB İkinci Başkanı Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Selçuk Erez ve TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Nazmi Algan, işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında yaşanan yıkıma vurgu yaptılar.

Etkinliğin çalışma yaşamının her geçen gün daha da kuralsızlaştırıldığı, çalışanların sağlığının işverinin asli sorumluluğundan çıkarılıp iş güvenliği uzmanlarına ve işyeri hekimlerine devredilmeye çalışıldığı, iş cinayetlerinde her yıl giderek artan ölümlerin yaşandığı, meslek hastalıklarının yok denecek kadar az gösterildiği bir ortamda gerçekleştirilmesi oldukça anlamlıydı.

Toplantının sonuç bildirgesi için tıklayınız...