Yapılan onlarca açıklamaya karşın çatışmaların sürdüğü yerlerde ne yazık ki hâlâ sağlık hizmetlerinin ve sağlık çalışanlarının ciddi zararlar görmeye devam ettiğine dikkat çeken TTB Merkez Konseyi, yazılı bir açıklama yaparak hekimlerin ve sağlık çalışanlarının daha fazla yıpratılmamasını istedi. TTB Merkez Konseyi, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik kirli itham ve iftiralara son verilmesi için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri göreve çağırırken, bu itham ve iftiralarla ilgili olarak hukuki süreçlerin izleneceğini duyurdu. 

 

11.01.2016

BASIN AÇIKLAMASI

Hekimleri, Sağlık Çalışanlarını Daha Fazla Yıpratmayın

Bırakın İşimizi Yapalım!

Sağlık hizmetlerinin çatışma ve savaş koşullarında korunması gerektiğine dair onlarca açıklama yapmamıza rağmen ne yazık ki hala devam eden çatışmalar sağlık hizmetlerine ciddi zararlar vermeye devam etmektedir. Halkın sağlık hizmetlerine erişimi fiilen engellenmiş iken, bölgede çok zor koşullarda büyük özveriyle çalışan hekimler, sağlık emekçileri çeşitli gerekçelerle hedef tahtasına oturtulmak istenmektedir.

Bölgede görevli meslektaşlarımız kolluk güçlerine sağlık hizmeti vermedikleri ve hatta ölümlerine neden oldukları gibi asılsız iftiralar ile ana akım medya tarafından ‘terörist’ ilan edilirken; bölgeye geçici görev ile sağlık hizmeti vermek üzere giden meslektaşlarımızın ise yalnızca kolluk kuvvetlerine hizmet ettikleri, sivil hastalar ile ilgilenmedikleri gibi asılsız suçlamalarla itham edildiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bilinmelidir ki, ülkemizde insani değerlerin giderek daha yaygın bir şekilde bozulmaya uğratılmasının sağlık hizmetlerine yansıtılmasının kimseye faydası olmayacaktır. Hekimleri, sağlık çalışanlarını etiketlemek, sınıflamaya çalışmak bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüklerdendir. Bu kirli itham ve iftiralara son verilmesi için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri göreve davet ederken, ilgili hukuki süreçlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Hekimlik Andımızdan…

Yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin, görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime,

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

Bana gözdağı veriliyor olsa bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve birey özgürlüklerini çiğnemek için kullanmayacağıma,

Kararlılıkla, özgürce ve onurum üstüne,

Ant içerim.

Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi