Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Anayasa Mahkemesi’nin 657 Sayılı Kanun’un 48/1/A maddesinde bulunan “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması” düzenlemesini iptal eden kararının bir an önce uygulanması için Sağlık Bakanlığı’na bir kez daha yazı gönderdi.

Sağlık Bakanlığı’nın Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından önce yürürlükte bulunan mevzuata göre güvenlik soruşturması nedeniyle atama işlemi yapılmayanlara yönelik bir işlem yapılamayacağı yönündeki değerlendirmesi üzerine gönderilen yazıda, bu yaklaşımın bütünüyle hukuka aykırı olduğu belirtildi. Yazıda, “Bu yaklaşım, Anayasaya aykırı bir kanunun iptal edilinceye kadar ki sonuçlarını hukuksal olarak korumak anlamına gelir ki hukuka aykırı bir kanunun doğurmuş olduğu hukuka aykırı sonuçları kayıtsız şartsız korumaya devam etmek anayasanın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz” ifadelerine yer verildi.

Güvenlik soruşturması uygulamasının, hekimlerin düşünce ve ifade özgürlüğü, maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı, eşit muamele görme hakkı, ayrımcılık yasağı başta olmak üzere insan onurunun ve kişiliğinin korunmasına dair haklarını ihlal ettiğine yer verilen yazıda, “Anayasa'nın 153/6 maddesi ile 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66/1 maddesi uyarınca; AİHS ve Anayasaya aykırı düzenlemelere dayanılarak, 3359 Sayılı Kanunun ek madde 3 ile devamı maddeleri ile diğer ilgili mevzuat uyarınca, güvenlik soruşturmalarının sonucunun olumsuz olarak değerlendirildiği gerekçesi ile ataması yapılmayan hekimlerin ivedilikle  atamalarının yapılması, bu zamana kadar açıkta geçirdikleri süreye ilişkin her türlü mali ve özlük haklarının iade edilmesi, 7151 sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamındaki uygulamaların geri alınması gerekliliğine ilişkin talebimizi bir kez daha bilgilerinize sunarız” denildi.

TTB Merkez Konseyi ayrıca, güvenlik soruşturması sorunucu gerekçe gösterilerek atama talebi daha önce reddedilen hekimler için de itiraz dilekçesi örneği hazırladı. 

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız.

Kişisel itiraz dilekçesi örneği için tıklayınız.