Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 21 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemenin işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yeni iş kazalarına ve işçi cinayetlerine zemin hazırladığını bildirdi.

TTB Merkez Konseyi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, düzenlemenin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı’nın 15 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 74. TOBB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya ve yönetmeliğin bu konuşmadan 3 gün sonra yayımlandığına dikkat çekildi.

Açıklamanın tam metni aşağıdadır:

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanındaki Düzenleme Yeni İş Kazaları ve İşçi Cinayetlerine Zemin Hazırlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 21 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye’nin en büyük sermaye örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, 15 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 74. TOBB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 6331 sayılı Yasada yer alan işçi sağlığı hizmetlerinin sermaye için yük olduğunu, maliyet artışı getirdiğini ve bu nedenle de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını hükümete kaldırttıklarını açıkladı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinde değişiklikler içeren söz konusu Yönetmelik, bu açıklamadan 3 gün sonra yayımlandı. Yönetmelikte işverenlerin isteği doğrultusunda yapıldığı anlaşılan değişiklikler, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yeni sorunların ortaya çıkmasına yol açacaktır.

10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte yer alan 10 sayısı 50 olarak değiştirilmiş ve 1 ila 49 çalışanı bulunan işyerlerini kapsar hale gelmiştir. Bu durumda 50’nin altında işçi çalıştıran az tehlikeli  işyerlerinde  işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının görevlerini, mesleği ne olursa olsun 16 saatlik eğitimden geçmiş işveren veya işveren vekilleri yapacaktır. Böylece işverenler de işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma yükümlülüğünden kurtulmuş olacaklardır. İşverenlerin maliyetleri düşecek, daha fazla kâr elde edecekler; iş kazaları, meslek hastalıkları ise artacaktır. Daha vahim olanı, Yönetmelik ile işçilerin sağlık gözetimi, sağlık alanında hiçbir eğitim almamış işverenin sorumluluğuna veriliyor olmasıdır.

Yönetmelikte işveren veya işveren vekillerine eğitim verecek kurum ve kuruluşlar listesinde konunun bilimsel ve mesleki tarafı olan TTB ve TMMOB’ye yer verilmemiş, meslek odaları devre dışı bırakılmıştır.

TTB olarak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın çıkışı aşamasında, bu yasanın işçilerin sağlık ve güvenliklerini korumayacağını, aksine işverenlerin yükümlülüklerini azaltacağını, bu alanı düzenlemekten uzak olduğunu dile getirmiştik. 2012 yılında büyük iddialarla çıkarılan 6331 sayılı Yasaya onlarca kez müdahale edilmiş, birçok hükmü ertelenmiş, birçoğu da değiştirilmiştir. Aradan geçen 5 yıllık uygulama maalesef bizleri haklı çıkarmıştır.

Hükümet temsilcileri bu yönetmelik değişikliğinde olduğu gibi, katıldıkları toplantılarda sermayeye sahip çıkan açıklamalarda bulunuyorlar, sermaye çevrelerine bağlılıklarını dile getiriyorlar. İş kazalarının, işçi cinayetlerinin önlenmesi, meslek hastalıklarının görünür kılınması, sermaye sahiplerinden yana değil işçilerden, emekten yana uygulanacak politikalarla yaşama geçecektir.

Hükümeti meslek birliklerinin, sendikaların öneri ve görüşlerini dikkate alarak gerekli düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz. 

 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi