Geçtiğimiz günlerde yayın organlarında “Bir hekimin hastasını muayene ederken çektiği cinsel bölge fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığı” haberi yer almıştır.

Türk Tabipleri Birliği hekimlerin mesleklerini uygularken uymak zorunda oldukları kurallar ve yerine getirmek zorunda oldukları sorumlulukları; Türk Deontoloji Tüzüğü, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, Tıp Etiği El Kitabı, Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgelerinde ve Türk Tabipleri Birliği Hasta Hakları Bildirgesi’nde yer alan ilkeler ışığında yerine getirilmesini önerir ve bunlar dışına çıkarak yapılan hekimlik adına uygulamaları ihlâl kabul eder ve gerekli girişimlerde bulunur.

Hekim hastası ile kurduğu ilişkiyi insan onuru, sır saklama ve özel yaşama saygı ilkeleri çerçevesinde Türk Deontoloji Tüzüğü madde 4, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları madde 9 ve madde 24, Hasta Hakları Yönetmeliği madde 21, Biyotıp Sözleşmesi madde 1 ve madde 10, UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi tarafından 2005'de kabul edilen Biyoetik ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi madde 9’a göre düzenlemekle yükümlüdür.

Hekimler hastaları hakkında bilgiyi saklamak ve ancak hastası izin verdiğinde, izin verdiği kadarını, izin verdiği kişiyle paylaşmakla yükümlüdür. Bu açık ve kesin bir kuraldır.

Mesleğimizin onurunu zedeleyen uygulamalar kabul edilemez. Yetkili kurullarımız haber ilk gündeme geldiğinde gereken girişimlerde bulunmuştur.

TTB olarak 2017 yılında güncelleştirilmesine katkıda bulunduğumuz Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi, diğer adıyla "Hekimlik Andı" çerçevesinde; “Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğimizi” yeniden anımsatır, erkek egemen sistemin kadını ikincilleştiren, nesneleştiren tüm uygulamalarına, her tür şiddet, şiddet tehdidi, şiddete seyirci kalmaya karşı toleransımızın olmadığını bir kez daha bildiririz.

Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi