Hastanelerin kamu özel ortaklığı yöntemiyle yaptırılmasının yarattığı sakıncalar çok yönlü olarak her geçen gün ortaya çıkmaktadır. 

Bilindiği gibi şehir hastaneleri ihaleleri “karmaşık bir yapıda” olduğundan bahisle Kamu İhale Kanunu dışına çıkarılmıştır. Sözleşmeleri “ticari sır” denilerek milletvekillerinden bile gizlenmektedir. Yapılan harcama tutarları bütçenin farklı kalemlerine farklı adlarla eklenmekte, kamu kaynağının harcanmasında esas olan şeffaflık ilkesi çiğnenmektedir.

Şehir hastanelerinin yapım ve hizmet sunumuna dair her türlü işin denetimi de özelleştirilmek istenmiş, Anayasa Mahkemesi tarafından düzenleme iptal edilmiştir. Ardından Türk Tabipleri Birliği’nin açığı davada Yönetmelikteki “veya denetletir” ibaresi iptal edilmiştir.

Ancak gelinen aşamada şehir hastanelerinde çalışan hekim ve sağlık çalışanlarının hizmetlerin “sözleşme, ekler ve yöntem beyanlarına uygun olarak sunulduğunun tespit ve denetimi” amacıyla Kontrol Teşkilatı ve Muayene Kabul Komisyonu adı altında kurulan birimlerde çalışmaya zorlandığı ortaya çıkmıştır.

Yönetmeliğin “Muayene ve kabul işlemleri” başlıklı 55. Maddesine göre “Harcama yetkilisi, sözleşme kapsamında yapılan bütün işlerin muayene ve kabulünü yapmak üzere, işin mahiyetine göre ilgili uzman kişilerden oluşan ve biri başkan olmak üzere en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları teşkil eder. İdarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda, diğer kamu idarelerinden görevlendirme yapılabilir”. 

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Denetim ve Müşavirlik Daire Başkanlığı’nın görev ve yetkileri arasında “ Muayene ve kabul komisyonlarının teşkilinde ilgili dairelere konusunda uzman personel görevlendirmek” de vardır.

Şehir hastanelerinde Sağlık Bakanlığı’nın hizmet satın aldığı işlerin, aylık fatura denetimlerinin il sağlık müdürlükleri bünyesinde konunun uzmanları tarafından kurulan komisyonlarca yapılması gerekir.

Hekimler ve sağlık çalışanları bu komisyonlarda çalışmaya zorlanamaz. Gereken uzmanlığa sahip olunmadan yapılacak denetimlerin kamu zararına yol açma ihtimali büyüktür. Hekimler bu sorumluluk altında bırakılamaz.

Şehir hastanelerinde çalışan hekimlerin hukuka aykırı bir şekilde Kontrol Teşkilatı ve Muayene Kabul Komisyonlarında çalışmaya zorlanmasından vazgeçilmelidir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi