Ana muhalefet partisi CHP, 15 Kasım 2018 tarihinde kabul edilen 7151 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Anayasa’ya aykırılık içeren çeşitli maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

“Sağlık Torba Yasası” olarak anılan yasanın TBMM’deki görüşmeleri sırasında aktif çalışma yürüten ve başta hekimlerin çalışma hakkını gasp eden 5. madde olmak üzere, Anayasa’ya ve yasalara aykırı olan düzenlemelerin yasalaşmasına karşı çıkan Türk Tabipleri Birliği (TTB), AYM’ye başvuru sürecinde de katkı sundu. Yasanın Anayasa’ya aykırı olan maddelerine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapan TTB, iptali istenmesi gereken maddelere ilişkin ayrıntılı çalışmasını ana muhalefet partisine iletti.

Söz konusu yasaya ilişkin hazırlıklarını tamamlayan CHP, TTB’nin iptalini istediği maddelerin büyük bölümünü içeren bir başvuruyu 7 Şubat 2019 tarihinde AYM’ye yaptı. Ana muhalefet partisinin başvurusunda şu maddelerin iptali istendi:

15/11/2018 tarihli ve 7151 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

1)      5. maddesinin Anayasa’nın 2., 10, 13., 17., 20., 36., 38., 48., 49., 70.  ve 118. maddelerine,
2)      11. maddesinin Anayasa’nın 2. ve 135. maddelerine,
3)      17. maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 158. maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen “eğitim ve araştırma konusunda görevlendirilmiş Sağlık Bakanı Yardımcısı, Sağlık Bakanının seçtiği bir üye” ibaresinin Anayasa’nın 27. ve 130. maddelerine,
4)      18. maddesinin Anayasa’nın 2., 13., 17., 20., 36., 38., 48., 49. ve 70. maddelerine,
5)      19. maddesinin Anayasa’nın 2., 13., 17., 20., 36., 38., 48., 49. ve 70. maddelerine,
6)      26. maddesiyle 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3. maddesine eklenen “Aile hekimleri ferden veya müştereken personel çalıştırabilir ve işveren olabilir” fıkrasının Anayasa’nın 2. ve 56. maddelerine,
7)      34. maddesiyle 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendinde yer alan “on yılı” ibaresinin Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine

aykırılığı gerekçesiyle iptal edilmesi istendi.