Ata Soyer 21. Halk Sağlığı Güz Okulu, “Sağlıkta Ayrımcılık ve Ötekileştirme” konusu ile 17-19 Kasım 2017 tarihlerinde İzmir’de yapıldı. TTB Halk Sağlığı Kolu, SES ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen toplantıya TTB Merkez Konseyi’ni temsilen MK Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp katıldı.

Açılış konuşmalarında söz alan Dr. Şeyhmus Gökalp; “Ata Soyer” ismi ile “Sağlıkta Ayrımcılık ve Ötekileştirme” konusuyla bir arada bulunmasının çok isabetli bir karar olduğunu belirtti. Ata Soyer ömrünün büyük bir bölümünü eşitlik, adalet, laiklik, insan hakları ve farklı olana saygı gibi değerlerin ülkemizde hüküm sürmesine ve ayrımcılıkla mücadeleye adadığını söyledi.

Dr. Gökalp konuşmasının devamında ayrımcılık olgusunun, temelinde insanı eksik, kusurlu görme anlayışı üzerine geliştiğini ve insana acı verecek şekilde davranmak olduğunu belirti.  Gelinen aşamada ayrımcılık olgusu ile mücadele etmenin halen ülkemizin en temel ihtiyaçları arasında olduğunu belirtti.

Hipokrat öğretisinin, insanların eşitliğine dayalı bir öğreti olduğunu ve TTB olarak insanlar arasında yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğinden kaynaklı eşitsizlik ve ayrımcılık bitene kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Güz Okulunda yapılan sunumlar:

İnsan Hakları ve Ayırımcılık (Nilgün Toker)

Ayrımcılığın Sosyolojisi (Sezai Ozan Zeybek)

Ayrımcılığın Sosyal Psikolojik Arka Planı, Temel Kavramlar (Melek Göregenli)

Kamu Hizmetleri ve Ayrımcılık (Ulaş Bayraktar)

Emek Sürecinde Ayrımcılık (Özgür Müftüoğlu)

Toplumsal Cinsiyet Açısından Ayrımcılık (Nilgün Toker)

LGBTİ Açısından Ayrımcılık (Hayriye Kara)

Halk Sağlığında Ayrımcılık (Feride Aksu Tanık)

Güz Okulunda yapılan Grup Çalışmaları:

Sağlık Hizmet Kullanımında Ayrımcılık (Mehmet Zencir)

Kadın Sağlığı Açısından Ayrımcılık (Aslı Davas)

Sağlık Çalışanları Açısından Ayrımcılık (Kevser Vatansever)

63 kişinin katılımıyla gerçekleşen Güz Okulu, TTB MK Üyesi Dr.Şeyhmus Gökalp ve SES Genel Sekreteri Pınar İçel’in Moderatörlüğünde gerçekleştirilen Forumun ardından, sertifika töreni ile son buldu.

İlk kez 1995’te düzenlenen Güz Okulunun konuları şöyleydi:

 1. Olağanüstü Durumlarda Sağlık Yönetimi
 2. İnsan Hakları, Tıbbi Etik ve Halk Sağlığı
 3. Sağlık, Ekonomi ve Politika
 4. Tıp ve Sosyal Bilimler
 5. Çevre ve Sağlık
 6. Küreselleşme ve Sağlık
 7. Halk Sağlığının Dünü, Bugünü ve Yarını
 8. Bilim
 9. Devlet ve Sağlık
 10. Sosyal Güvenlik
 11. Yerel Yönetimler, Yerelleşme ve Sağlık
 12. Kamu Yönetimi, Sağlık Yönetimi
 13. Sosyal Politika
 14. Sağlık Çalışanlarının Emeği
 15. Sağlığın Ekonomi-Politiği
 16. Toplumsal Yeniden Üretim Sürecinde Sağlık Hizmetlerinin Yeri
 17. Çevre, Kapitalizm ve Sağlık
 18. 21.Yüzyıl Kapitalizmi, Sağlık ve Örgütlenme
 19. Kent ve Sağlık
 20. Savaş ve Sağlık