Bizleri hiç şaşırtmadınız! Bir gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 1939 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Radyoloji Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname’nin yürürlükten kaldırıldığını öğrendik.

Meslek örgütleri, dernekler ve sendikalara haber vermeden radyasyon alanında çalışan radyoloji teknisyeni, radyolog hekim, medikal fizikçi, nükleer tıp uzmanı, radyoterapi teknikeri, radyoterapi uzmanlarından ve hemşirelerden oluşan 60 bin civarında sağlık emekçisinin özlük haklarını düzenleyen bir mevzuatın yürürlükten kaldırılarak yerine bir mevzuat konulmamış olması dahası Sağlık Bakanlığı’nın ısrarlarımıza rağmen tek bir açıklama yapmaması kaotik bir durum yaratmasına neden olmuştur.

6.5.1939 tarih 4201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 25.06.2021 tarih 21522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlükten kaldırılan bu tüzük radyasyon ile çalışanların şua izinleri başta olmak üzere, radyasyondan korunma tedbirlerini ve radyoloji departmanlarının hangi özellikte ve standartlarda olmasını düzenleyen önemli bir mevzuattı.

Bu mevzuatın amacı, 1. maddesinde belirtildiği üzere “Röntgen ışınlarının yani radyasyon kullanılan yerler ile her türlü elektrikli tedavi aletlerinin kullanıldığı binaların özelliklerini, bu işlemlerin yapıldığı yerlere komşu alanlarda çalışan kişilerin radyasyondan korunması için alınacak tedbirleri, kullanılan cihaz ve aletlerin özelliklerini, bu cihazları kullanan teknisyen ve hekimlerin çalışma şartlarını, radyasyondan korunma ve özlük haklarını belirleyen tertipleyen düzenlemeleri” içeriyordu.

Evet. Oldukça eski bir mevzuat dilini anlamakta bile zorlandığımız bir mevzuat günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak bilimsel temeller ışığında bir düzenlemeye ihtiyaç vardı. Bunu değişik zamanlarda meslek örgütleri olarak dile getirdik. Ancak sahadan kopuk bir anlayışla masa başında içerisinde birçok yanlışı barındıran ve meslek örgütlerinden kaçırarak ve kaldı ki yerine yeni bir mevzuat koymadan alelacele yapılmasını doğru bulmuyoruz.

Eski de Olsa Bu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırılmasını İyi Niyetli Görmüyoruz

Çünkü;

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile radyoloji görüntüleme hizmetlerinin büyük bir bölümünü özelleştirerek hizmet alımı adı altında taşeronlara verdiniz. Buralarda çalışan sağlık personeli radyoloji çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarını taşeronlar eliyle gasp ettiniz.

Acil servislerde hizmet vermelerine rağmen Danıştay kararını beklemeden radyoloji teknisyenleri ve laboratuvar teknisyenlerine geri dönük 5 bin-15 bin arasında ödenen nöbet ücretlerini faizi ile birlikte talep ettiniz.

Radyoloji Teknisyenlerinin Görev, Yetki Ve Sorumluluklarını düzenleyen Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ndeki ilgili kısımları da yürürlükten kaldırdınız. Yerine yeni bir mevzuat koymadınız.

Radyasyon riski altında ve personel eksikliğine rağmen yoğun bir şekilde çalışan radyoloji çalışanları kanser dahil birçok hastalıklarla karşı karşıya kalmaktadır. Radyasyon ile çalışan radyologlar ve radyoloji teknisyenlerin fiili hizmet gibi özlük haklarını hep tırpanladınız.

Sizler hiçbir zaman sağlık çalışanlarının yararına ve toplum sağlığını önceleyen bir çalışma yapmadınız O nedenle eski de olsa, dilini anlamakta zorluk yaşasak ta bu tüzüğün yerine bir mevzuat konulmadan kaldırılmasını iyi niyetli görmüyoruz.

Endişeliyiz! Çünkü her bir mevzuat değişikliği ile birçok hakkımız ya kısıtlanıyor ya da tamamen kaldırılıyor. Bu mevzuatın kaldırılmasının da taşeron lobisine ve şehir hastanelerini işleten ve özel hastane sahipleri sermaye patronlarının taleplerine ve çıkarlarına hizmet edeceğini biliyoruz. Sağlık meslek ve emek örgütleri olarak konuyu çok yakından takip ettiğimizi ve radyoloji çalışanların ve haklarını geriletecek, kısıtlayacak her türlü uygulamaya karşı olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Taleplerimiz

Sağlık Bakanlığı ivedilikle yürürlükten kaldırılan bu mevzuatın yerine tüm taraflarıyla (radyologlar, radyoloji teknisyenleri, fizikçiler, nükleer tıp uzmanları, sendikaları ve meslek örgütleri) yeni bir düzenleme yapmalıdır.

  • Bilimsel veriler ışığında günümüz görüntüleme teknolojisine uygun yapılacak düzenleme yapılmasını,
  • Radyasyon ile çalışan sağlık personelinin şua izinleri, fiili hizmet ve çalışma süresi gibi kanunlarla düzenlenmiş haklarının aynen korun korunmasını,
  • Tüm taraflarıyla birlikte radyoloji teknisyenlerinin görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen düzenlemenin ivedilikle hazırlanmasını,

Radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi alanında personel eksikliğini gidererek iş yükünü azaltacak şekilde istihdam yapılmasını TALEP EDİYORUZ.

 

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)

Türk Hemşireler Derneği (THD)

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)