Sağlık Bakanlığı, COVID-19 pandemisi dolayısıyla, Tıpta ve Diş Hekimliği Yönetmeliği’nin 11. maddesinin 4. fıkrasında, 21 Mart 2020 tarihli ek bir düzenleme yaptı. Düzenlemede, “Tıpta uzmanlık eğitimi öğrencilerinin, salgın hastalık, deprem, sel gibi olağan sağlık hizmetinin sürdürülemediği durumlarda, üç ayı geçmemek üzere aynı il sınırları içindeki sağlık kuruluşlarında hekim olarak görev yapmak üzere görevlendirilebileceği, bu sürenin eğitim süresinden sayılacağı” belirtildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, söz konusu düzenlemeye ilişkin Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdi. Bu düzenleme yapılırken TTB’nin ve uzmanlık derneklerinin görüşünün alınmadığına dikkat çekilen yazıda, “Bu önemli süreçte ülkemizdeki ihtiyacı giderebilecek hekim iş gücünün nitelikleri ve organizasyonu konusunda görüşlerimizin alınarak sürece katılmasını önemsiyoruz” denildi.

Yazıda, pandemi sürecinde iş birliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna dikkat çekilerek, düzenlemeyle ilgili şu soruların yanıtları istendi:

1)      Tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerine ara verilerek diğer sağlık kuruluşlarında görevlendirilmesiyle giderilmesi düşünülen sağlık hizmetlerinin ayrıntıları,

2)      Tıpta uzmanlık öğrencilerinin görevlendirilmesinde uzmanlık alanı, eğitimde geçirdikleri süre, yetkinlik düzeyi gibi kriter/kriterlerin belirlenip belirlenmediği ve belirlenmişse neler olduğu,

3)      Tıpta uzmanlık öğrencilerinin hangi durumlarda görevlendirilecekleri konusunda herhangi bir sistematik ve algoritmik yaklaşım olup olmadığı ve eğer varsa bunların neler olduğu,

4)      Tıpta uzmanlık öğrencilerinin öznel sağlık, vb. durumları ile alınacak bütün tedbirler (kişisel koruyucu ekipman, hizmetlerle ilgili ön eğitim, özlük hakları, vb)

5)      Sürecin organizasyonuna ilişkin herhangi bir planlamanın olup olmadığı ve eğer varsa bu planın ayrıntıları,

6)      Görevlendirilecek uzmanlık öğrencileri; eksik rotasyonlar, tez yazımı, vb gereksinimler veya uzmanlık eğitimlerinde aksama olacağı kaygısı nedeniyle, talep etmeleri durumunda uzmanlık eğitimlerinin bu yönetmelik kapsamında aldıkları dış görev süresi kadar uzatılıp uzatılmayacağı,

Hekimlerin aldıkları eğitim ve hekimlik andı ile uyumlu olarak, gereken doğru, bilimsel ve zamanında her türlü yaklaşımı, her zaman “ama”sız desteklediğine ve COVID-19 pandemisi sürecinde yaşanan deneyimin tüm sağlık çalışanlarının da aynı bilinç ve duyarlılık içinde olduğunu ortaya koyduğuna yer verilen yazıda, işbirliği talebinin ivedilikle dikkate alınması istendi.

Yazı için tıklayınız.