Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ekim 2022’de Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yapılan ve muayenehanesi olan hekimlerin mesleklerini serbestçe yapabilmelerini engelleyip hastaneler zincirinin sömürüsüne terk eden düzenlemelere karşı 12 Ekim 2022 tarihinde Danıştay’da dava açtı.

Muayenehane hekimlerinin hastalarını özel hastanelerde tedavi etmelerinin sözleşme yapma koşuluna bağlanmasının ele alındığı dilekçede, dava konusu işlemin hem Anayasa’ya hem 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a hem de 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’na aykırı olduğu belirtildi. Ayrıca dava konusu düzenlemelerin sebep ve amaç yönünden de hukuka aykırı olduğu, hekimlerin yanı sıra hasta haklarının da ihlal edildiği ifade edildi. Dilekçede hasta verilerinin Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) üzerinden aktarılmasının istenilmesinin, özel hayatın gizliliğinin ihlali anlamına geldiği de vurgulandı.

Geçici madde düzenlemesinin içeriğinden bahisle bazı il sağlık müdürlüklerinin uygulamayı derhal başlatmasının pek çok yerde hasta yatışlarının ve planlı ameliyatların iptaline yol açtığına, hem hekimler hem de hastalar nezdinde mağduriyetlere neden olduğuna dikkat çekilen dilekçede yürütmenin ivedilikle durdurulması istendi:

“Dava konusu düzenlemeler, mesleğini bağımsız olarak icra eden hekimlerin çalışma haklarını ortadan kaldırır niteliktedir. Bu yanı ile hekimlerin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı ihlal edilmekte; hekimler çalışma ve gelir elde etme haklarından yoksun bırakılmaktadırlar. Öte yandan hastaların da yukarıda açıklanan hakları ihlal edilmektedir. Bu düzenlemelerin hem hastalar hem de hekimler açısından geri dönüşsüz olumsuz sonuçlara, telafisi imkansız zararlara yol açacağı açıktır. Anayasa ve yasalara açıkça aykırı yapılan düzenlemelerin bir an önce ortadan kaldırılması hukuk devleti olmanın gereğidir.”